งานบริการและงานซ่อมทางอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

Electronic and Telecommunication Appliances Service and Repair

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล