เครื่องมือเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว

Harvest and Post-Harvest Machinery

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล