พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

Consumer Behaviors in Digital Era

เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ปัจจัยทางสังคมของผู้บริโภคในสถานการณ์ทางการตลาด วิเคราะห์ลักษณะของพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกับกิจกรรมทางการตลาด การประยุกต์ความรู้ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในการกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
ให้นักศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ปัจจัยทางสังคมของผู้บริโภคในสถานการณ์ทางการตลาด วิเคราะห์ลักษณะของพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกับกิจกรรมทางการตลาด การประยุกต์ความรู้ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในการกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
 
ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ปัจจัยทางสังคมของผู้บริโภคในสถานการณ์ทางการตลาด วิเคราะห์ลักษณะของพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกับกิจกรรมทางการตลาด การประยุกต์ความรู้ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในการกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สอนเสริมเป็นรายบุคคล (เฉพาะรายที่ต้องการเพิ่มเติม)
1.1   มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจมีจิตสำนึกสาธารณะตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 1.1.1  นักศึกษาปฏิบัติตนอย่างเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 1.1.2  นักศึกษาให้ความสำคัญกับเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 1.1.3  นักศึกษามีจิตสำนึกสาธารณะ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและสังคม 1.1.4  นักศึกษาสามารถเสียสละเพื่อสังคมโดยส่วนรวม 1.1.5  นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 1.3   มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 1.3.1  นักศึกษามีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ 1.3.2  นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับ
ให้ทำงานออกพื้นที่เพื่อวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส
การจัดทำโครงการ ผลประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ
2.1   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง 2.1.1  นักศึกษาได้รับความรู้ และมีความเข้าใจหลักการ และทฤษฎี ในรายวิชาที่ศึกษา 2.1.2  นักศึกษามีความเข้าใจในการปฏิบัติที่สำคัญตามเนื้อหาของรายวิชาที่ศึกษา 2.1.3  นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชาที่ศึกษา ร่วมกับความรู้ในรายวิชาอื่น ๆ ได้ 2.1.4  นักศึกษามีการพัฒนาความรู้ โดยการติดตามข้อมูลทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 2.3   มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการผลการดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 2.3.1  นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ 2.3.2  นักศึกษามีความสามารถในการใช้กระบวนการบริหารธุรกิจเพื่อการบริหารจัดการงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ มอบหมายให้ทำรายงาน และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ทางการตลาดผ่านการทำการวิจัย
ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี (สอบกลางภาค และปลายภาค) สำหรับการปฏิบัติ ประเมินจากผลงาน และการปฏิบัติการ    ประเมินจากโครงการทางการตลาดที่ได้รับมอบหมาย
3.1  สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศ จากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง 3.1.1  นักศึกษามีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการเรียนและการทำงานได้ 3.1.2  นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศ จากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ทางธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 3.1.3  นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 3.2  สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ จากทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งหันทางธุรกิจ 3.2.1  นักศึกษาสามารถคิดค้นทางเลือก และตัดสินใจเลือกทางเลือก ได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ 3.2.2  นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ทางเลือก และวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากทางเลือกอย่างรอบด้าน 3.2.3  นักศึกษามีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสาร และรายงานหน้าชั้นเรียน
ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
4.1  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ 4.1.1  นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ 4.1.2  นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้ตาม 4.1.3  นักศึกษามีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 4.1.4  นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 4.1.5  นักศึกษามีความเคารพต่อความคิดเห็นของผู้อื่น 4.1.6  นักศึกษาสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.1.7  นักศึกษาสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และการให้ความร่วมมือ 
ประเมินจากรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
5.2  สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 5.2.1  นักศึกษามีความสามารถในการเขียนรายงานเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์ 5.2.2  นักศึกษามีความสามารถในการนำเสนอด้วยวาจาเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์ 5.3  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.3.1  นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.3.2  นักศึกษาสามารถใช้ภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงาน
6.1  สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม 6.1.1  นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้ในรายวิชา มาบูรณาการร่วมกับรายวิชาอื่น ในศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
ทำโครงงานพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านโครงการวิจัย
การทำรายงานและนำเสนอ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1. เข้าใจแนวคิดและความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค 2. เข้าใจปัจจัยทางด้านจิตวิทยา 3. เข้าใจปัจจัยทางสังคม 4. เข้าใจพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกับกิจกรรมทางการตลาด 5. ประยุกต์ความรู้ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในการกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การทดสอบ - การสอบกลางภาค - การสอบปลายภาค 8 กับ 16 - การสอบกลางภาค 35% - การสอบปลายภาค 35%
2 1. เข้าใจแนวคิดและความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค 2. เข้าใจปัจจัยทางด้านจิตวิทยา 3. เข้าใจปัจจัยทางสังคม 4. เข้าใจพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกับกิจกรรมทางการตลาด 5. ประยุกต์ความรู้ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในการกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด วิเคราะห์กรณีศึกษา รายงาน และการนำเสนอ - รายงานโครงการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค /งานที่มอบหมาย ตลอดการศึกษา 20%
3 1. เข้าใจแนวคิดและความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค 2. เข้าใจปัจจัยทางด้านจิตวิทยา 3. เข้าใจปัจจัยทางสังคม 4. เข้าใจพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกับกิจกรรมทางการตลาด 5. ประยุกต์ความรู้ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในการกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคกาารศึกษา 10%
พฤติกรรมผู้บริโภค ดร.ฉัตยาพร  เสมอใจ
http://www.thaiedresearch.org/
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาในชั้นเรียน
ผลการเรียนของนักศึกษา
นำผลการประเมินจากนักศึกษา  ผลการเรียนรู้กิจกรรมการสอน ในรายวิชามาทบทวน
4.1  บันทึกหลังสอนรายคาบ 4.2  การแจ้งคะแนนสอบให้นักศึกษาทราบเป็นระยะ 4.3  ผลการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม
บันทึกหลังสอนรายคาบ และ ผลการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม