แคลคูลัสมูลฐานสำหรับวิศวกร

Fundamental of Calculus for Engineers

เข้าใจฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง แก้ปัญหาการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง  รูปแบบยังไม่กำหนด  และการประยุกต์ของอนุพันธ์ เข้าใจการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและเทคนิคการหาปริพันธ์ แก้ปัญหาปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต เข้าใจการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบ แก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมทริกซ์ เห็นความสำคัญของการนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ

 
1.    เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น
2.    เพื่อให้นักศึกษาเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาที่เรียนและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
     
ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมทริกซ์ ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ การหาปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์ และปริพันธ์ไม่ตรงแบบ
 อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการอย่างน้อย  2 ชั่วโมง/สัปดาห์
มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ให้ความสำคัญในวินัย  การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด สอดแทรกการมีจิตสำนึกสาธารณะระหว่างการเรียนการสอน เช่น การดูและรักษาความสะอาดห้องเรียน ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ในชั้นเรียน

 
การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน  และการส่งงานตรงเวลา สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง   โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ การแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมทริกซ์ ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ การหาปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์ และปริพันธ์ไม่ตรงแบบ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย อภิปรายในชั้นเรียน ใช้การสอนหลายรูปแบบ  โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและการปฏิบัติ มอบหมายให้ทำงาน  ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  พร้อมทั้งสรุปและนำเสนอ วิเคราะห์กรณีศึกษาทางด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน
ทดสอบกลางภาค  ทดสอบปลายภาค พิจารณาให้คะแนนจากงานที่มอบหมาย พิจารณาให้คะแนนการจากนำเสนองาน   

 
มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
บรรยาย อภิปรายในชั้นเรียน มอบหมายให้ทำงาน  ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  พร้อมทั้งสรุปและนำเสนอ วิเคราะห์กรณีศึกษาทางด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน

 
ทดสอบกลางภาค  ทดสอบปลายภาค พิจารณาให้คะแนนจากงานที่มอบหมาย พิจารณาให้คะแนนการจากนำเสนองาน
มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม

 
มอบหมายงานเป็นกลุ่ม  โดยให้หมุนเวียนกันเป็นผู้นำ  และผู้นำเสนอ ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม ส่งเสริมการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น

 
พิจารณาให้คะแนนจากงานที่มอบหมาย พิจารณาให้คะแนนการจากนำเสนองาน    สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำงานเป็นกลุ่ม
สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ กำหนดให้นักศึกษานำเสนองาน  โดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเนื้อหา
พิจารณาให้คะแนนจากงานที่มอบหมาย พิจารณาให้คะแนนการจากนำเสนองาน พิจารณาให้คะแนนการจากนำเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อค้นคว้าเนื้อหาที่เรียน   

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรมจริยธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด สอดแทรกการมีจิตสำนึกสาธารณะระหว่างการเรียนการสอน เช่น การดูและรักษาความสะอาดห้องเรียน ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ในชั้นเรียน บรรยาย อภิปรายในชั้นเรียน ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและการปฏิบัติ มอบหมายให้ทำงาน ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม พร้อมทั้งสรุปและนำเสนอ วิเคราะห์กรณีศึกษาทางด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน บรรยาย อภิปรายในชั้นเรียน มอบหมายให้ทำงาน ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม พร้อมทั้งสรุปและนำเสนอ วิเคราะห์กรณีศึกษาทางด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน มอบหมายงานเป็นกลุ่ม โดยให้หมุนเวียนกันเป็นผู้นำ และผู้นำเสนอ ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม ส่งเสริมการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ กำหนดให้นักศึกษานำเสนองาน โดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเนื้อหา
1 FUNMA110 แคลคูลัสมูลฐานสำหรับวิศวกร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.3 การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตรงเวลา ทุกสัปดาห์ 3%
2 1.1.1, 1.1.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน ทุกสัปดาห์ 2%
3 2.1.1, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.2 ทดสอบกลางภาค 9 30%
4 2.1.1, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.2 ทดสอบปลายภาค 17 30%
5 2.1.1, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.2, 4.1.3, 5.1.2 พิจารณาให้คะแนนจากงานที่มอบหมาย ได้แก่ การบ้านและแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 2-8, 11-16 15%
6 2.1.1, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.2 ทดสอบย่อย 4,13 20%
เอกสารประกอบการสอน แคลคูลัสมูลฐานสำหรับวิศวกร
ตำรา แคลคูลัสมูลฐานสำหรับวิศวกร
   นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนออนไลน์  ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย    ให้นักศึกษาทำแบบสอบถาม  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในภาคเรียน

 
   ประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชา    ประเมินผลการเรียนการสอนโดยหัวหน้ากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
  นำผลการประเมินของนักศึกษาและผลจากแบบสอบถามจากนักศึกษามาทบทวน และปรับปรุงการเรียนการสอน


  นำผลการประชุมร่วมระหว่างอาจารย์ผู้สอนมาปรับปรุงการเรียนการสอน   ทำวิจัยในชั้นเรียน
  บันทึกหลังการสอนรายคาบ   ผลการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม   แจ้งคะแนนสอบให้นักศึกษาทราบเป็นระยะ   ใช้ข้อสอบร่วม
  บันทึกหลังการสอนรายคาบ   ประชุมผู้สอนร่วม   ผลการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม