การจำลองทางธุรกิจ

Business Simulation

เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และฝึกปฏิบัติการทำงานร่วมกันเป็นทีม และนำรายวิชาที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานธุรกิจ ทั้งในเรื่องของการตลาด การจัดการ การผลิต การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการติดต่อประสานงาน  โดยได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และฝึกปฏิบัติการทำงานร่วมกันเป็นทีม และนำรายวิชาที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานธุรกิจ ทั้งในเรื่องของการตลาด การจัดการ การผลิต การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการติดต่อประสานงาน  โดยได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และฝึกปฏิบัติการทำงานร่วมกันเป็นทีม และนำรายวิชาที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานธุรกิจ ทั้งในเรื่องของการตลาด การจัดการ การผลิต การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการติดต่อประสานงาน โดยได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา
3
1.1.1   มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจมีจิตสำนึกสาธารณะตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
1.1.2   มีความพอเพียงมีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม  
          1.2.1 บรรยายพร้อมสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักและรอง
 1.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
2.1.2   มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน
2.1.3   มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการผลการดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
        2.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญภายใต้ Project Base Learning
2.3.1 ประเมินจากสอบกลางภาค สอบปลายภาค       
2.3.2 ประเมินจากงานโครงการที่นักศึกษาทำโดยการทำธุรกิจจำลอง
3.1  สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศ จากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง
3.2  สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ จากทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งหันทางธุรกิจ  
3.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษาทำโครงการธุกิจจำลอง โดยมีการเขียนแผนธุรกิจก่อนการลงมือปฏิบัติ
3.2.2 ทำธุรกิจจำลองและทำการปรับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจตามสถานการณ์จริง
3.3.1 ประเมินจากแผนธุรกิจและผลการดำเนินการโครงการธุรกิจจำลอง
4.1  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
4.2  มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีมสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  
4.2.1 มอบหมายให้มีการทำงานเป็นทีมในการทำธุรกิจจำลอง
4.3.1 ประเมินจากการปฏิบัติ และรายงานที่นำเสนอ
4.3.2 สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
5.1.1  สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ และชีวิตประจำวัน
5.1.2  สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
5.1.6  นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1 มอบหมายงานโดยกำหนดให้ทำแผนธุรกิจที่มากจากการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือประกอบการเขียนแผนทำเป็นรูปเล่มส่ง
5.2.2 มอบหมายงาน และให้ทำการนำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยให้นำเสนอผ่าน powerpoint และทำรูปเล่มรายงานส่ง   
5.3.1 ประเมินจากแผนธุรกิจ และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
6.1.2  สามารถปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์ที่ศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจ นำมาใช้แก้ไขปัญหา ค้นคว้าวิจัย ตลอดจนพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้อย่างถูกต้อง
6.1.4  สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเชิงบูรณาการได้ด้วยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ อย่างมีเหตุผล
6.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษาทำโครงการธุรกิจจำลองและทำการปรับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจตามสถานการณ์จริง
6.3.1 ประเมินจากการปฏิบัติโครงการธุรกิจจำลอง และแผนธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์จริงที่เจอ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1 BBABA612 การจำลองทางธุรกิจ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.6 - เล่มแผนธุรกิจและการนำเสนอ 2-3 10%
2 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.6, 6.2, 6.4 - การปฏิบัติธุรกิจจำลอง - เล่มรายงานผลการดำเนินงาน - การนำเสนอ 4-17 50%, 30%, 5%
3 1.2 คุณธรรมจริยธรรมในการฝึกปฏิบัติและในชั้นเรียน 2-17 5%
        คู่มือการบริหารและแบบปฏิบัติการวางแผนบริษัทจำลอง โครงการแข่งขันธุรกิจจำลองในสถาบันอุดมศึกษา, 2548
     7.1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
     7.1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
     7.1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
      7.2.1 การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการทำงานกลุ่ม ทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน
      7.2.2 ผลการดำเนินงาน วิธีการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน
     7.3.1 การวิจัยในชั้นเรียน
     7.3.2 ผลจากการวิจัยในชั้นมาปรับปรุงผสมผสานกับความคิดเห็นของผู้เรียน
7.4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น
7.4.2 การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
7.5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4
7.5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการตลาดให้มีความ
หลากหลายมากขึ้น