การวางแผนการตลาด

Marketing Planning

เพื่อศึกษาบทบาทและความสำคัญของการวางแผนการตลาดคุณลักษณะที่ดีของแผนการตลาดกระบวนการวางแผนการตลาดปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนการตลาดการพัฒนาการตลาดเชิงกลยุทธ์การนำไปใช้การประเมินผลและการควบคุม
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของการวางแผนการตลาดคุณลักษณะที่ดีของแผนการตลาดกระบวนการวางแผนการตลาดปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนการตลาดการพัฒนาการตลาดเชิงกลยุทธ์การนำไปใช้การประเมินผลและการควบคุม
เพื่อศึกษาบทบาทและความสำคัญของการวางแผนการตลาดคุณลักษณะที่ดีของแผนการตลาดกระบวนการวางแผนการตลาดปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนการตลาดการพัฒนาการตลาดเชิงกลยุทธ์การนำไปใช้การประเมินผลและการควบคุม
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรมคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจมีจิตสำนึกสาธารณะตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น
2. มีความพอเพียงมีวินัยขยันอดทนเพียงพยายามตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมมีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม
มีการจัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมีการสอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชารวมทั้งปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงเวลาส่งงานภายในเวลาที่กำหนดตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและอธิบายระเบียบลงโทษผู้ทุจริตการสอบโดยการสอดแทรกในการสอนมีการมอบหมายงานกลุ่มเน้นการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกกลุ่มเน้นความมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นรวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการมีเมตตากรุณาความเสียสละและการทำประโยชน์แก่ชุมชน
1. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ
2. ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม
3. ประเมินการเข้าเรียนตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4. สังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่มและความมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน
5. ปริมาณการทำทุจริตในการ
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาความรู้ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
3. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการวางแผนการจัดโครงสร้างองค์การการปฏิบัติการการควบคุมและผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามลักษณะของรายวิชาและเนื้อหาสาระของการวิชานั้นๆและเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมอบหมายให้ทำรายงานโครงงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียนรวมถึงการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงนอกจากนั้นยังใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและการบรรยายในชั้นเรียนถามตอบ
1. การตอบรักภาคเรียนและฝ่ายภาคเรียน
2. รายงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการนำความรู้ไปตอบในแบบทดสอบ
3. การฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงหรือสถานการณ์จริง
4. ผลงานจากการค้นคว้าและนำเสนอ
5. ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา
6. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน
7. ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาคเช่นกันบ้างงานที่มอบหมายรายงานการทดสอบย่อยการนำเสนอรายงานการค้นคว้าหน้าชั้นเรียน
1. สามารถสืบค้นตีความวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสารสนเทศจากหลายแหล่งเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจและการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตัวเอง
3. คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบสร้างสรรค์และมีเหตุผลสามารถบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไป
1. จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการตามหลักบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน
2. กรณีศึกษาทางการจัดการโครงการงานวิจัยและกำหนดให้นักศึกษาวางแผนการทำงานเป็นทีม
3. การศึกษาค้นคว้าและรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน
4. การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์
5. จัดให้ในรายวิชามีกิจกรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาว์ปัญญาความคิดการวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้านต่างๆในสาขาและนอกสาขา
ประเมินจากการนำเสนอโครงงานรายงานผลการวิจัยอภิปรายกรณีศึกษาและประเมินจากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบโดยออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหาอธิบายแนวคิดการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาซึ่งจะต้องหลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกตอบที่ถูกมาคำตอบเดียวจากกลุ่มคำตอบที่ให้มารวมถึงประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามสามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมและสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
1. ใช้การสอนโดนสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีของวัฒนธรรมต่างๆในเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. จะให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มโดยเปลี่ยนบทบาทให้มีโอกาสเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม
3. จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและการอภิปรายเพื่อหา
4. มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งภายในสถาบันการศึกษาและภายนอกสถาบัน
5. มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้การระดมความคิดเห็นและร่วมกันทำงาน
1. การทดสอบย่อยรางภาค
2. ประเมินจากพฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มของนัก
3. ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
4. สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
5. ใช้ผลการประเมินจากการฝึกงานและการทำสหกิจศึกษา
1. สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์สถิติการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจำวัน
2. สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจโดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและ สร้างสรรค์
1. สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
2. มีการนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ส่งเสริมการค้นคว้าเรียบเรียงข้อมูลและนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้องและให้ความสำคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
4. ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจจากข้อมูลบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
5. บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์เครือข่ายและซอฟต์แวร์หรือสื่อต่างๆในทุกรายวิชาที่สามารถทำ
1. การทดสอบย่อยกลางภาคและปลายภาค
2. ผลและเลือกการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
3. ประเมินจากการอธิบายหลักการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ประเมินจากข้อสรุปและอภิปรายงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิเคราะห์ตัวเลขซึ่งได้รับมอบหมายร่วม
1. สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์เสมือนจริงและนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
2. จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตำหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม
3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการบริหารธุรกิจด้านการวางแผนการจัดโครงสร้างองค์การปฏิบัติการการควบคุมการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
4. ดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการตามหลักบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน
5. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง
6. จัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในสถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
1. ผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากการจำลองหรือสถานการณ์จริงและความสามารถในการนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
2. พฤติกรรมที่แสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม
3. พฤติกรรมที่แสดงออกจากการเข้าสู่ประสบการณ์ในสถานประกอบการตามหลักบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน
4. การนำเสนอผลงานหรือโครงงานโดยการเลือกใช้ภาษาการสื่อสารในบริบทต่างๆเพื่อคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5. นักศึกษาสามารถใช้เทคนิคการประยุกต์การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลขได้
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1 BBABA608 การวางแผนการตลาด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 6.1 สอบกลางภาค-สอบปลายภาค 9 และ 18 25% และ25%
2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1 กิจกรรมในชั้นเรียน งานมอบหมาย งานกลุ่ม การนำเสนอ ตลอดภาคการศึกษา 40%
3 1.1, 1.2, 4.1 การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วม การมีส่วนร่วม ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. เชาว์ โรจนแสง. (2563). แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์. เอกสารประกอบโมดูลที่ 1 วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์. โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. [ระบบออนไลน์] เข้าถึงที่ https://thaimooc.org/
2. Bateson, J. E. G. & Hoffman, K. D. (2011). Services marketing: international edition (4th ed.). Andover: South-Western
Cengage Learning.
3. Kotler, P., Keller, L. K., Ang, H. S., Tan, T. C., and Leong, M. S. (2018). Marketing management: an asian perspective (7th ed.).
  Vivar, Malaysia: Pearson Education.
4. McCarthy, E. Jerome. (1960).   Basic Marketing: A Managerial Approach (1st printed.). Homewood, Illinois: Richard D. Irwin.
5. Perreault, W. D., Cannon, J. P., and McCarthy, E. J. (2019). Essentials of Marketing: A Marketing Strategy Planning Approach (16th ed.).           New York, NY: McGraw-Hill Education.
1. American Marketing Association. https://www.ama.org/
1. ระดับคะแนนจาการทดสอบ การสอบกลางภาคและปลายภาค 2. ประเมินจากการสอบถาม ถามตอบ กับผู้เรียน 3. ผลคะแนนทวนสอบของรายวิชา 4. การวิจัยในชั้นเรียน
1. ผลการประเมินการสอนจากนักศึกษา 2. ประเมินจากการสอบถาม คำแนะนำ ข้อเสนอแนะวิธีการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 3. ผลคะแนนทวนสอบของรายวิชา
ปรับวิธีการสอนตามผลประเมินและการแนะนำจากผู้เรียนหรือจากผลการวิจัยชั้นเรียน
1. การทวนสอบตามแบบฟอร์มของคณะ
2. การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
1. ปรับวิธีการสอน ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา