สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

Cooperative Education in Computer Science

นักศึกษาเข้าฝึกปฎิบัติงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ตรงกับสาขาวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปปฎิบัติงานสหกิจศึกษา โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาาในหลักสูตรกับการปฎิบัติงานตลอดจนการจัดทำโครงงาน รายงานผลการปฎิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงานและการนำเสนอโครงงานแบบปากเปล่า และรายงานเป็นรูปเล่ม มีการประเมินผลร่วมกันระว่างหน่วยงานและสถานศึกษา และพัฒนาตนเองไปสู่การประกาอบอาชีพ
1 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกสหกิจศึกษา และการนิเทศสหกิจศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพจากการไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
3 เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพบัณฑิต และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ ผ่านนักศึกษาผู้ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
นักศึกษาเข้าฝึกปฎิบัติงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ตรงกับสาขาวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปปฎิบัติงานสหกิจศึกษา โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาาในหลักสูตรกับการปฎิบัติงานตลอดจนการจัดทำโครงงาน รายงานผลการปฎิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงานและการนำเสนอโครงงานแบบปากเปล่า และรายงานเป็นรูปเล่ม มีการประเมินผลร่วมกันระว่างหน่วยงานและสถานศึกษา และพัฒนาตนเองไปสู่การประกาอบอาชีพ
 
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1.1 ซื่อสัตย์สุจริต รักษาความลับของสถานที่ฝึกงาน  1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา  1.3 เคารพกฎระเบียบของสถานที่ฝึกงาน  1.4 มีความขยันหมั่นเพียร อดทน สู้งาน  1.5 มีความรับผิดชอบ
- ปฐมนิเทศนักศึกษา ที่พึงปฏิบัติก่อนฝึกงาน  - กำหนดตารางเวลาทำงานประจำวัน  - กำหนดให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึกงานเช่นเดียวกับพนักงานประจำ  - นักศึกษารับผิดชอบในตนเองให้เข้ากับกฎระเบียบของสถานที่ฝึกงาน  - มอบหมายงานที่ต้องใช้ความพยายาม ความอดทน
- นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน  - ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรือผู้บริหาร จากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก  ระหว่างการฝึกงาน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และให้มีลายเซ็นรับรองการปฏิบัติงานในแต่ละอาทิตย์  - อาจารย์นิเทศ ประเมินความซื่อสัตย์  การรักษาความลับ และความรับผิดชอบของ  นักศึกษาจากข้อมูลที่ปรากฏในบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน
2.2  มีความรู้ในศาสตร์ของตนเอง
2.3 เข้าใจเทคนิควิธีการทำงานในสถานที่ฝึกสหกิจ
2.4 เข้าใจระบบการบริหารงาน 
2.5 เข้าใจบทบาทหน้าที่   กฎระเบียบแนวปฏิบัติของสถานที่สหกิจ
- สถานที่ฝึกงานจัดพนักงานพี่เลี้ยงให้คำแนะนำการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มอบหมาย
เอกสารข้อมูลของสถานที่ฝึกงานให้ศึกษาด้วยตนเอง
- ศึกษาและฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเองภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยง
- นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกตและการปฏิสัมพันธ์กับพนักงานประจำและ
การศึกษาเอกสารของสถานที่ฝึกงาน
- นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ
3.1 สามารถวิเคราะห์และสรุปผลความสอดคล้อง ของความรู้ทางทฤษฎีกับการทำงานจริง 
3.2 สามารถแสดงแนวคิดในการนำความรู้ทางทฤษฏี มาพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้
เหมาะสม 
3.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะวิธีการแก้ไข 
3.4 สามารถนำความรู้ทางทฤษฎีมาอธิบายการทำงานจริง 
3.5 มีทักษะในการคิด วิเคราะห์และใช้เครื่องใช้สำนักงาน  เครื่องคำนวณ งานการเงินที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
- การฝึกปฏิบัติจริง
- การมอบหมายสารนิพนธ์
- อาจารย์นิเทศออกนิเทศนักศึกษาระหว่างการเตรียมฝึก
- นักศึกษาประเมินการเรียนรู้โดยบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศและจากบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน
4.1 รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
4.2 เรียนรู้ภาวะทางอารมณ์ของตนเอง เข้าใจชีวิตการทำงาน สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น 
4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมในฐานะนักศึกษาฝึกงาน 
4.4 พัฒนาตนเองโดยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ
- การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในระดับต่างๆ ของสถานที่ฝึกงาน
- การฝึกปฏิบัติงานเช่นเดียวกับพนักงานประจำ
- การนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาระหว่างการฝึกงาน
- นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน
- ประเมินพฤติกรรม โดยพนักงานพี่เลี้ยง จากการสังเกตและการสอบถามความคิดเห็น
จากพนักงานผู้ร่วมงานอื่นๆ
- ประเมินจากบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน
5.1 สามารถใช้ความรู้ทางการเงินและการธนาคารอันนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง
เหมาะสม 
5.2 มีความสามารถในการนำเสนอความคิดเห็นทั้งเชิงสังคมและวิชาการ ให้แก่บุคคล
หรือกลุ่มบุคคล ทั้งการนำเสนอด้วยปากเปล่าและการเขียนรายงาน ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสารความคิดและข้อมูล
ข่าวสาร
-  กำหนดให้นำเสนอ ผลการแก้ปัญหาระหว่างการฝึกงาน ณ สถานที่ฝึกงาน และ
ประสบการณ์การฝึกงาน ที่โปรแกรมวิชา แบบปากเปล่า
- กำหนดให้ส่งบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน
- นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยการจัดทำบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน
- ประเมินคู่มือการฝึกประสบการณ์ ในส่วนที่ต้องใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข โดย
พนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ
- ประเมินการเตรียมฝึกงานจากบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 BSCCS704 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1 ประเมินผลการฝึกงานภายนอกบริษัทโดยสถานฝึกงานตามแบบประเมินผลของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 80
2 1.2 ประเมินผลจากการแสดงผลงานและบันทึกการฝึกงาน โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาที่ได้รับมอบหมาย คิดเป็นร้อยละ 20