ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

Information System Security

1.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับหลักการทำงานของความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ      
1.2 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและเขียนลักษณะการทำงานของวิธีการทางความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ      
1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเอาหลักการอัลกอริทึมการแก้ปัญหากับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ      
1.4 สามารถประยุกต์ใช้งานและแก้ไขตามแนวคิดเห็นที่มีตัวอย่างปัจจุบันเพื่อพัฒนาแก้ปัญหากับความมั่นคง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ และข้อควรแก้ไขและข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องในศาสตรคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพื่ออ้างอิงปัญหาเพื่อวิจารย์แนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มีความก้าวหน้าปลอดภัยตามยุคสมัยได้
ศึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายและสารสนเทศ หลักการเบื้องต้น ประเภทของภัยคุกคาม กลไกการโจมตีและการป้องกัน การวิเคราะห์ความเสี่ยง นโยบายและการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของระบบ การพิสูจน์ทราบในระบบคอมพิวเตอร์ บริการด้านความมั่นคง การวิเคราะห์การคุกคาม ฝึกปฏิบัติ การจัดการด้านความมั่นคง เช่น การบริหารระบบป้องกันการบุกรุก ซอฟต์แวร์ต่อต้านไวรัส โครงสร้างพื้นฐานระบบกุญแจสาธารณะ กุญแจส่วนตัว เป็นต้น               Study of information system and network security, principles and categories of computer threats, attack mechanism and prevention, risk analysis, policy and procedure for secured system, digital forensic, security services, and threat analysis. Practice in security management including prevention management systems, anti-virus software, system platform, and public and private key system.
1.1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์  และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา  มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นไปตามคุณสมบัติของนักศึกษาในหลักสูตร   1.1.2 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 1.1.3 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคมมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ   เช่น ตัวอย่างในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันทั้งตามบริษัทเอกชนและภาครัฐ ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา แล้วนำมาออกแบบการทำงานเป็นเป็นความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ 1.2.2 อภิปรายกลุ่ม/ทำงานเดี่ยว/กลุ่ม หรือ ทำงานรายบุคคลตามใบงาน และสรุปผลข้อกำหนดให้นักศึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาจากโปรแกรมที่นักศึกษาเขียนขึ้นตามแนวคิด 1.3.4 ประเมินผลการนำเสนอตามใบงานที่มอบหมาย
  มีความรู้ในหลักการ ความสำคัญ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และมีความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ อย่างมีหลักการตามขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้           
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ           
2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญูหา          
2.1.3 สามารถวิเคราะห์ออกแบบติดตั้งปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆของความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามข้อกำหนด           2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศรวมทั้งการนำไปประยุกต์          
2.1.5 รู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง          
2.1.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศใหม่ๆ          
2.2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง          
2.2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย  อภิปราย ฝึกปฏิบัติ การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอใบงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษาจากงานการเขียนโปรแกรมตามที่มอบหมายหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปเป็นความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและนำเสนอ โดยเป็นโครงงาน Problem – based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1 ทดสอบปฏิบัติย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการทางปฏิบัติงานการเขียนโปรแกรมและทฤษฏีเนื้อหา
2.3.2 ประเมินจากกาอธิบายและนำเสนอความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามที่งานมอบหมาย และนำเสนอผลการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากกรณีศึกษาที่นักศึกษาค้นคว้าและสร้างเอง หรือมีโจทย์จาก Problem – based Learning จากชีวิตประจำวัน
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน มีการวิเคราะห์แนวคิดอย่งมีขั้นตอนตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้อง
3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
3.1.2 สามารถสืบค้นตีความและประเมินสารสนเทศเพื่อให้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3.1.3 สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
3.2.1 การมอบให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมงานที่ได้ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจากการที่นักศึกษาได้ค้นคว้าเอง และนำเสนอผลงานของตนเอง
3.2.2 อภิปรายลักษณะงานของความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
3.2.3 วิเคราะห์กรณีศึกษา  ในการนำเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศอย่างที่เหมาะสม
3.2.4 การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติและการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยออกในรูปแบบผลงานนักศึกษาที่ได้ปฏิบัติจริง
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการเขียนโปรแกรม แนวคิดแก้ปัญหาทางการเขียนโปรแกรม  วิเคราะห์โจทย์  
3.3.2 วัดผลจากการประเมินงานการเขียนโปรแกรม  การนำเสนอผลงานของนักศึกษา
3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาระหว่างปฏิบัติงาน
4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ          
4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเเก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน          
4.1.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม          
4..1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม          
4..1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม          
4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องคุณสมบัติต่างๆนี้สามารถวัดระหว่างการทำกิจกรรรมร่วมกัน
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การทำใบงาน และวิเคราะห์โจทย์ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศได้ ทั้งตัวอย่างในชีวิตประจำวันนำมาเขียนเชิงความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศได้
4.2.3  การนำเสนอผลงานโปรแกรม
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานของนักศึกษา
4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ       
5..1.2 สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์       
5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม       
5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อหรืออย่างเหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และสร้างแนวคิดมาเป็นรูปแบบผลงานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  และทำรายงานรูปเล่มรวบรวมผลงานโดยเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้
5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากรายงาน ผลงาน  และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีนำเสนอตามผลงานในลักษณะงานของนักศึกษา
5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย  วิธีการตอบในปัญหาของความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.2, 2.1, 2.3, 3.1 ทดสอบปฏิบัติย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบปฏิบัติย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 4 9 12 16 10% 25% 10% 25%
2 1.1,1.2, 2.1-2.3 4.4, 5.1-5.3 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอปัญหาในชีวิตประจำวัน รายงานสรุปความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามใบงาน การทำงานกลุ่ม/เดี่ยวและผลงาน สรุปผลการทำงานโปรแกรม การส่งงานตามที่มอบหมายตรงเวลา ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.1,1.2, 3.1 4.4 5.1 , 5.2 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย/นำเสนอ เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
รศ.ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา ความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ  
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เพื่อสื่อสารเนื้อหาให้ผู้เรียนศึกษาก่อนล่วงหน้า แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา เพื่อนำผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน(หากมี) 2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา ที่มีการสอบเก็บคะแนนแต่ละครั้งนำมาประเมิน 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ ให้งานตามที่มอบหมายและสังเกตพฤติกรรม
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงและแก้ไขกรณีในห้องเรียนและการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 4.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ