ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว

Loose Furniture Design

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
2. นักศึกษามีทักษะและเทคนิคในวิธีการสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ และแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
3. เพื่อใช้ความคิดสร้างสรรค์ทำการออกแบบเฟอร์นิเจอร์โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการออกแบบ เช่น ปัจจัยด้านรสนิยม ด้านประเพณีวัฒนธรรม ด้านพฤติกรรมและสภาพแวดล้อม ด้านวัสดุและกรรมวิธีการผลิต ให้มีรูปแบบและประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม สามารถผลิตและนำไปใช้ได้จริง 
4. นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถตอบสนองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้บริโภค
5. ฝึกปฏิบัติการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้
         เพื่อให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีเนื้อหาในการเรียนการสอนที่ปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม ตามยุคสมัย
ฝึกปฏิบัติ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวยุคสมัยต่างๆโดยคำนึงถึง รูปแบบประเภทและลักษณะการใช้งาน แนวคิดในการออกแบบ ขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งาน วัสดุประเภทต่างๆที่ใช้ในการผลิต การแสดงแบบเฟอร์นิเจอร์ และการจัดทำหุ่นจำลอง หรือการจัดทำต้นแบบ
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับห้องทำงาน  ตารางสอนเวลาว่างในแต่ละสัปดาห์
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
      1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูและเที่ยงธรรม
      2. มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบหน้าที่  มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ
      3. สุภาพอ่อนน้อม ถ่อมตน รู้จักกาละเทศะ ใจกว้าง เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
      4. มีน้ำใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
      5. มีความพอเพียง
      6. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
      7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
   1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม และ จริยธรรม
   1.2.2 อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี Role Mode
   1.2.3 สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับด้านคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับวิชาชีพในการครองตนและการศึกษาระหว่างสอน
   1.2.4 สอดแทรกประสบการณ์ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและผลกระทบของการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาที่อาจเกิดขึ้นโดยนักออกแบบที่ไร้จรรยาบรรณ
   1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
   1.3.2   พฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมที่สาขาฯจัดขึ้น
   1.3.3   สังเกตพฤติกรรมการทำงานเดี่ยวและกลุ่ม ร่วมกัน การแก้ปัญหา การเสียสละการบริหารจัดการงานส่วนรวม
2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจหลักการเกี่ยวกับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
2.1.2 มีความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากโจทย์ที่ได้รับมอบหมายได้
2.1.3 นักศึกษาได้เรียนรู้ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการออกแบบ สามารถผลิตได้จริง ตอบสนองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
2.1.4 นำความรู้เรื่องการออกแบบเฟอร์นิเจอร์มาทำหุ่นจำลอง    
2.1.5 นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบมาทำการออกแบบและผลิตจริง เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยในงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์และนำเสนอผลงาน
      
         1. เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning
         2. การวิเคราะห์กรณีศึกษาและงานที่มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องนำมาสรุปผลและนำเสนอโดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning)
         3. สาธิตการผลิตเฟอร์นิเจอร์
         4. นักศึกษาฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
         5. บรรยายในชั้นเรียน ยกตัวอย่างและให้ปฏิบัติงาน
        2.3.1  การนําเสนอหน้าชั้นเรียนการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
        2.3.2  ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา
        2.3.3  ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา
        2.3.4  ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานอื่นๆ
พัฒนาความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ พร้อมไปกับการคิดวิเคราะห์ตามหลักการและเหตุผล เพื่อให้การสร้างสรรค์นั้นตอบสนองการใช้งานจริง เทคนิคในการพูดในการอธิบายการนำเสนองานออกแบบ
   3.2.1  บรรยาย และการให้นักศึกษาปฏิบัติโครงงานที่ได้รับมอบหมายโดยศึกษาจากพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
   3.2.2  วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจากหลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
   3.2.3  ฝึกตอบคำถามในชั้นเรียนแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา ระดมสมองในการแก้ปัญหา
   3.2.4  มอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
   3.2.5  การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
    3.3.1  ผลงานตลอดภาคเรียน
    3.3.2  การนําเสนอผลงาน
    3.3.3  การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา
   4.1.1  พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
   4.1.2  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
   4.2.1   มอบหมายงานรายกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาได้ทำงานกับผู้อื่น และรายงานรายบุคคล
   4.2.2   กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนให้ชัดเจน
   4.2.3   การนำเสนอรายงาน
   4.3.1  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  การมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม
   4.3.2  ประเมินจากงานที่มอบหมาย  
   5.1.1  ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา เพื่อศึกษาขนาด พฤติกรรมการใช้งานและพื้นที่ที่มีผลต่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
   5.1.2  พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง  การเขียน โดยทำรายงานการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
   5.1.3  พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
   5.1.4  ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
   5.2.1  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ โดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
   5.2.2  นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
   5.2.3  ใช้ Power Piont บรรยาย
            -  ฝึกทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในกรณีเหตุการณ์สมมติ
            -  การแนะนำเทคนิคการสืบค้นและคัดเลือกแหล่งข้อมูล
   5.3.1  ตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิด และวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้พื้นฐานความรู้ที่เรียนมา
   5.3.2  จากผลการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
   5.3.3  ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
   5.3.4  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
   6.1.1 มีทักษะในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 
   6.1.2 มีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ในการนำไปใช้ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ได้อย่างเหมาะสมและตอบสนองการใช้งานต่อผู้บริโภค
   6.1.3  มีทักษะในการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการในผลงานของตนเองและผู้อื่นเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ในงานออกแบบได้
   6.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่างด้วยสื่อการสอนมัลติมีเดีย สาธิต การคิดวิเคราะห์ ถาม ตอบในชั้นเรียน
   6.2.2 มอบหมายงานให้ไปปฏิบัติงานในการออกแบบเพื่อฝึกทักษะ
   6.2.3 วิเคราะห์ วิพากษ์ผลงานของนักศึกษาแต่ละชิ้น เพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน
    ประเมินจากผลงานที่ได้ปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ตามกระบวนการออกแบบ การปฏิบัติงานและการนำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1
1 BAAID131 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล