ปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศ

Refrigeration and Air Conditioning Practice

เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานท่อสารทำความเย็น  การทำสุญญากาศ  การเติมสารทำความเย็น และสารหล่อลื่น  การตรวจสอบรอยรั่ว   งานไฟฟ้าและระบบควบคุม  การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการติดตั้ง  บำรุงรักษา  บริการเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ  การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ  การควบคุมการส่งลมเย็น
เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิศวกรเพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานระบบทำความเย็นและการปรับอากาศและให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางวิศวกรรมที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ฝึกปฏิบัติงานท่อสารทำความเย็น  การทำสุญญากาศ  การเติมสารทำความเย็น และสารหล่อลื่น  การตรวจสอบรอยรั่ว   งานไฟฟ้าและระบบควบคุม  การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการติดตั้ง  บำรุงรักษา  บริการเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ  การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ  การควบคุมการส่งลมเย็น
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการทำงานได้อย่างเป็นระบบอย่างเหมาะสม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

                     5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
                    6.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

             2. สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
             3.ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
1.3.1   การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา
1.3.2   พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
1.3.3   การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
มีความรู้ในปฏิบัติงานท่อสารทำความเย็น  การทำสุญญากาศ  การเติมสารทำความเย็น และสารหล่อลื่น  การตรวจสอบรอยรั่ว   งานไฟฟ้าและระบบควบคุม  การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการติดตั้ง  บำรุงรักษา  บริการเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ  การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ  การควบคุมการส่งลมเย็น
2.2.1 การบรรยาย ถาม- ตอบ และการสาธิต เกี่ยวหัวข้อการเรียนรู้  
2.2.2 มอบหมายให้ทำรายงานเรื่อง การติดตั้ง การบำรุงรักษาและการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
2.3.1   พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลงานการค้นคว้าข้อมูล 
พัฒนาความสามารถในการนำความรู้มาคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงาน โดยใช้เครื่องมือในโรงงานฝึกปฏิบัติ อย่างเป็นระบบ และปลอดภัย
3.3.1   ประเมินจากผลงานโดยการงานที่มอบหมายในแต่ละใบงาน
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล ตามใบงานที่กำหนดให้
4.3.1   ประเมินพฤติกรรมภาวะ การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
5.1.1   สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.2  ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.1.6   สามารถใช้ภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อ สาร และการใช้เทค โนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5
1 31073307 ปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1, 2, 3, 4 และ 5 ส่งงานครั้งที่ 1 ส่งงานครั้งที่ 2 สอบกลางภาค สอบย่อยครั้งที่ 1 สอบปลายภาค 4 6 8 12 16 10% 10% 20% 10% 20%
2 1, 2, 3, 4 และ 5 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงานการทำงานกลุ่ม การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1, 2, 3, 4 และ 5 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
เอกสาร ใบงานปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศ โดย อาจารย์ศรีธร อุปคำ
ข้อมูลวิชาปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศในเวบไซต์
ข้อมูลของผู้ผลิตงานทำความเย็นและปรับอากาศ
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องเรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีสรุปและวางแผนการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ