เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน

Native Pottery

รู้ประวัติความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาในท้องถิ่น เข้าใจแนวคิดในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาใน ท้องถิ่น เข้าใจวิธีการเตรียมวัตถุดิบในท้องถิ่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูป มีทักษะในการขึ้นรูป และการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาตามแบบอยางในท้องถิ่่น ทั้งในเชิงอนุรักษ์และพัฒนา เห็นคุณค่าของ อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา
 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องปั้นดินเผา ในการน าความรู้ ควา เข้าใจหลักการและทักษะขึ้นรูปด้วยมือเป็นงานเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อป็นพื้นฐานการ เรี ยนในวิชาที่เก่ียวข้อง ได้แก่การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน การออกแบบเซรามิก การตกแต่งเซรามิก และการ สร้างต้นแบบ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกบประวัติความเั ็นมาของเครื่องปั้นดินเผาในท้องถิ่น แนวคิดในการผลิต เครื่องปั้นดินเผาในท้องถิ่น วิธีการเตรียมวัตถุดิบในท้องถิ่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูป การขึ้นรูป และการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาตามแบบอยางในท้องถิ่่น ทั้งในเชิงอนุรักษ์และพัฒนา
อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาภ ยในชั้นเรียน

 

อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัวโมง่/สัปดาห์(เฉพา รายที่ต้องการ)
-
พัฒนาผู้เรี ยนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพโดยมีคุณธรรม จริ ยธรรมตา
 
คุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1.1.1 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.2 มีวินัย ขยัน อดทนตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
 
 
 
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอยางเก่่ียวกบประเด็นทางคุณธรรมั และจริยธรรม
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
-
-
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 -
-
-