วิศวกรรมฐานราก

Foundation Engineering

เพื่อให้นักศึกษารู้เกี่ยวกับการสํารวจทางธรณีเทคนิค การกําหนดพารามิเตอร์สําหรับการออกแบบฐานราก หน่วยแรงเค้นกดบนฐานราก กําลังรับแรงแบกทานของฐานราก ฐานรากตื้น การทรุดตัวของฐานรากแผ่ ฐานรากแพ ฐานรากเสาเข็ม การทรุดตัวของฐานรากเสาเข็ม พฤติกรรมการรับแรงด้านข้างของเสาเข็ม ปัญหาที่เกี่ยวกับแรงดันด้านข้างของดิน กําแพงกันดิน กําแพงเข็มพืดและทํานบดินขุด การปรับปรุงคุณภาพดินเบื้องต้น
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาวิศวกรรมฐานรากไปใช้ประกอบกับวิชาอื่นๆ ในการทำงาน
ศึกษาเกี่ยวกับการสํารวจทางธรณีเทคนิค การกําหนดพารามิเตอร์สําหรับการออกแบบฐานราก หน่วยแรงเค้นกดบนฐานราก กําลังรับแรงแบกทานของฐานราก ฐานรากตื้น การทรุดตัวของฐานรากแผ่ ฐานรากแพ ฐานรากเสาเข็ม การทรุดตัวของฐานรากเสาเข็ม พฤติกรรมการรับแรงด้านข้างของเสาเข็ม ปัญหาที่เกี่ยวกับแรงดันด้านข้างของดิน กําแพงกันดิน กําแพงเข็มพืดและทํานบดินขุด การปรับปรุงคุณภาพดินเบื้องต้น
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาในห้องเรียน - นักศึกษาสอบถามได้ในห้องเรียน นอกเวลาเรียนที่ห้องพักอาจารย์
1.1.1  มีวินัยตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1.1.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 1.1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1.1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 1.1.5  มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร ตามข้อบังคับสภาวิศวกรดังนี้ 1.1.6  ไม่กระทำการใดๆ อันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 1.1.7  ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทำอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ 1.1.8  ต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 1.1.9  ไม่ใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม หรือใช้อิทธิพล หรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใดเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับหรือไม่ได้รับงาน 1.1.10  ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบจากผู้รับเหมา หรือบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องในงานที่ทำอยู่กับผู้ว่าจ้าง 1.1.11  ไม่โฆษณา หรือยอมให้ผู้อื่นโฆษณาซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความเป็นจริง 1.1.12  ไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถที่ตนเองจะกระทำได้ 1.1.13  ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร 1.1.14  ไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในงานที่ตนเองไม่ได้รับทำตรวจสอบ หรือควบคุมด้วยตนเอง 1.1.15  ไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตนได้รับทำ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง 1.1.16  ไม่แย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น 1.1.17  ไม่รับดำเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอื่น เพื่อการแข่งขันราคา เว้นแต่ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายแรกทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างรายแรก และได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว 1.1.18  ไม่ใช้หรือคัดลอกแบบ รูป แผนผัง หรือเอกสาร ที่เกี่ยวกับงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นนั้น 1.1.19  ไม่กระทำการใดๆ โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียง หรืองานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น
1.2.1  ลงชื่อเข้าเรียน 1.2.2  แจ้งกติกา ข้อตกลง มารยาทในการเรียนการสอนในชั่วโมงแรก 1.2.3  มอบหมายเอกสารอ่านประกอบที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนเพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์
1.3.1  พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 1.3.2  มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 1.3.3  ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
รู้การสํารวจทางธรณีเทคนิค การกําหนดพารามิเตอร์สําหรับการออกแบบฐานราก หน่วยแรงเค้นกดบนฐานราก กําลังรับแรงแบกทานของฐานราก ฐานรากตื้น การทรุดตัวของฐานรากแผ่ ฐานรากแพ ฐานรากเสาเข็ม การทรุดตัวของฐานรากเสาเข็ม พฤติกรรมการรับแรงด้านข้างของเสาเข็ม ปัญหาที่เกี่ยวกับแรงดันด้านข้างของดิน กําแพงกันดิน กําแพงเข็มพืดและทํานบดินขุด การปรับปรุงคุณภาพดินเบื้องต้น
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษาและมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอการศึกษาโดยใช้ปัญหาและโครงงาน Problem – based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 2.3.2  ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูลกรณีศึกษาหรือโจทย์จาก Problem– based Learning
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3.2.1  การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาและการ นำเสนอผลงาน 3.2.2  อภิปรายกลุ่ม 3.2.3  วิเคราะห์กรณีศึกษาโดยใช้ทฤษฎีที่เหมาะสม 3.2.4  การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3.1  สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวัดผลตามจุดประสงค์การสอน 3.3.2  วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน 3.3.3  สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1  พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 4.1.2  พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 4.1.3  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วน ตามกำหนดเวลา
4.2.1  จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 4.2.2  มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น อ่านบทความงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาการใช้ทฤษฎีที่เรียนมาแก้ปัญหาโจทย์ที่นักศึกษาสนใจ ต้องการทราบคำตอบ และมีวิธีตรวจสอบความถูกต้อง
4.3.1  ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด 4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 4.3.3  ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1  ทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลคิดคำนวณเชิงตัวเลข 5.1.2  พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน 5.1.3  พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 5.1.4  พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 5.1.5  ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น การสื่อสารการทำงานในกลุ่มผ่านห้อง สนทนา Chat Room ทักษะในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นผู้อื่นทางสังคมออนไลน์ 5.1.6  ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำแบบฝึกหัด และตรวจสอบความถูกต้อง 5.2.2  นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 
5.3.1  ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 5.3.2  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการทั้งเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
6.2.1 มีการสาธิตการปฏิบ้ติงานโดยผู้เชี่ยวชาญ 6.2.2 จัดกิจกรรมกลุ่ม โดยมอบหมายงานให้บริหารจัดการเสมือนการออกแบบในการทำงานจริง
6.3.1  ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอ ตรวจสอบความถูกต้อง 6.3.2  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1) 1.1 , 1.6 , 1.7 2) 2.1 3) 2.4 - 2.6 4) 3.2 1) ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 2) สอบกลางภาค 3) ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 4) สอบปลายภาค 1) 4 2) 8 3) 12 4) 18 1) 10% 2) 25% 3) 10% 4) 25%
2 1.1 , 1.6 , 1.7 , 2.1 , 2.4 - 2.6 , 3.2 ,4.1 - 4.6 , 5.3 - 5.4 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอรายงาน การทำงานกลุ่ม การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.1 - .17 , 3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
Das, B.M.(2016) Principles of Foundation Engineering of Geotechnical Engineering, 8th
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 1.3  ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้
2.1  การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2  ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 3.1  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2  การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้ 5.1  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ