การบริหารธุรกิจขนาดย่อม

Small Business Management

    1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเพื่อส่งเสริมผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบการของธุรกิจขนาดย่อม เสริมสร้างพื้นฐานเจตคติที่ดีและมีความศรัทธาในวิชาชีพ
 2. เพื่อให้นักศึกษามีความตระหนักถึงความสำคัญของการการดำเนินการปฏิบัติงานธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้แนวคิดในการประกอบของธุรกิจขนาดย่อม
ศึกษารูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจขนาดย่อม การจัดการด้านการตลาด การผลิต การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการจัดการธุรกิจ จริยธรรมในธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล