สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

Co-operative Education in Agricultural and Biological Engineering

เพื่อต้องการให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการและปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนพนักงานประจำ เพื่อให้ได้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติ
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนพนักงานประจำ เพื่อให้ได้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 3 5 2 4 5 3 5 4 5 3 4 1
1 ENGAG114 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล