แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจอาหาร

Concept of Entrepreneurship and Food Business Creation

ศึกษาคุณสมบัติของผู้ประกอบการ แนวคิดและโอกาสในการทำธุรกิจ การวิเคราะห์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม หน้าที่ของการทำธุรกิจ เช่น การตลาด การผลิต และการดำเนินงาน การจัดการและแนวคิดในรูปแบบต่าง ๆ 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล