โครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

Agricultural and Biological Engineering Project

เพื่อให้นักศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนชื่อโครงงาน  ความเป็นมาของปัญหา  วัตถุประสงค์ ขอบเขต  ตามหัวข้อโครงงานในรายวิชา ENGAG110 สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน รวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล จัดทำ รายงาน และนำเสนอโครงงานต่อ คณะกรรมการสอบโครงงาน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนชื่อโครงงาน  ความเป็นมา ของปัญหา  วัตถุประสงค์  ขอบเขต  ตามหัวข้อโครงงานในรายวิชา ENGAG110 สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติการตามขั้นตอนและ แผนการดำเนินงาน   รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล จัดทำรายงาน และนำเสนอโครงงานต่อ คณะกรรมการสอบโครงงาน
การทาให้เกิดผลโครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ โดยนักศึกษาทาการค้นคว้า วิจัยในเรื่องที่เลือกสรรแล้ว ในสาขาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาต้องส่งรายงานให้กับภาควิชาฯ และ ต้องเสนอผลงานโดยสมบูรณ์ก่อนปิดภาคการศึกษา
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะ รายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา  มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโครงการ ตลอดจนการนำเสนอโครงการเพื่อชี้แจ้งรายละเอียด โดยเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการวางแผนออกแบบโครงการอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำ และผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ ลำดับความสำคัญ
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายการศึกษาค้นคว้าตามหมวดวิชาที่สนใจและต้องสอดคล้องกับโครงงานที่ใช้ ดำเนินการในรายวิชาสหกิจศึกษา  ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนชื่อโครงงาน  ความเป็นมาของ ปัญหา  วัตถุประสงค์ ขอบเขต  ตามหัวข้อโครงงานในรายวิชา 31089306 การเรียนรู้ปัญหาในงานวิศวกรรม เกษตรและชีวภาพ ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน   รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล จัดทำ รายงาน และนำเสนอโครงงานต่อ คณะกรรมการสอบโครงงาน
1.3.1   ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
        1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ไดน้า มาทา รายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
        1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
        1.3.4   ประเมินผลการนา เสนอรายงานที่มอบหมาย
มีความรู้ในหลักการ เกี่ยวกับการทบทวนชื่อโครงงาน  ความเป็นมาของปัญหา  วัตถุประสงค์ ขอบเขต  ตามหัวข้อโครงงานในรายวิชา 31089306 การเรียนรู้ปัญหาในงานวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ ศึกษาทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนการดา เนินงาน   รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล สรุปผล จัดทำรายงาน และนา เสนอโครงงานต่อ คณะกรรมการสอบโครงงาน
บรรยาย   การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา  และโครงงาน Problem – based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเมินจากการนำ เสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem – based Learning
        พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้เทคโนโลยี
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
3.2.2   อภิปรายกลุ่ม
3.2.3   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3.1   วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน
        3.3.2   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
        4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
        4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำ และผู้ตามในการทา งานเป็นทีม
        4.1.3  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม กำหนดเวลา
        4.2.1   มอบหมายงานรายกลุ่ม
        4.2.2   การนำเสนอรายงาน
        4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
        4.3.2   ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
        4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และ นำเสนอในชั้นเรียน
        5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
        5.1.4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
        5.1.5   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดง ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น Wed Board Blog การสื่อสารการทา งานในกลุ่มผ่านห้องสนทนา Chat Room 5.1.6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
        5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
        5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
        5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
        5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมี ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ (ด้านการหางานวิจัยที่เกี่ยว การอ่านสรุปจับใจความ วิธีการวางแผนการทดลองเป็นต้น)
ประเมินจากการรายงานความก้าวหน้า การนำเสนอ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ผลงานที่เป็นไปตามแผนงาน การนำเสนอรายงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 100%
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ