ศิลปะการขายและการบริการสำหรับธุรกิจค้าปลีก

Salesmanship and Service Excellence for Retail Business

1. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ความเขา้ใจในความหมายและความสำคัญของงานดา้นการขาย
2. เพื่อใหผู้ศึกษาเกิดความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับหน้าที่ วิธีการดำเนินการทางการขาย
3. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาทางการขายไดอ้ยา่ งมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อใหผ้ศู้ึกษาสามารถนำเอาความรู้และหลักทฤษฎีทางด้านการขายมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน
 
1. เพื่อใหผู้ศึกษาเกิดความรู้ความเขา้ใจในหนา้ที่และวิธีการดำเนินการทางการขายได้
2. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถวเิคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำเอาความรู้และหลักทฤษฎีทางด้านการขายมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน
ศิลปะการขายและการบริการ หลักการ กระบวนการขาย เทคนิค และทักษะสำหรับการขาย การบริการและการเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จ พฤติกรรมของลูกค้า เทคนิคในการแก้ไขปัญหาของลูกค้า จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการขายและการบริการ การพัฒนาตนเองสำหรับพนักงานขายและผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ จรรยาบรรณของพนักงานขายและผู้ให้บริการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล