การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1

Professional Experience 1

ปฏิบัติการสอนเพื่อรับประสบการณ์วิชาชีพครู  โดยฝึกทักษะและความสามารถในรูปแบบของการบูรณาการการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  การวางแผนการสอน การเลือกยุทธวิธีการสอน การเลือกใช้และผลิตวัสดุช่วยสอน  ตลอดจนเทคนิคการแก้ไขปัญหาขณะทำการสอนและตรวจงานของผู้เรียน  การวัดและประเมินผลและนำผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการบันทึกและการรายงานผลการจัดการเรียนรู้   การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมฝึกสอนและสถานฝึกสอน   การปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมของความเป็นครูฝึกสอนกับผู้เรียน  และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถานฝึกสอน         การสัมมนาทางการศึกษา โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและแนะนำจากอาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยง
๒.๑  เพื่อศึกษาการเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนเพื่อรับประสบการณ์วิชาชีพครู
๒.๒  เพื่อฝึกทักษะและความสามารถในรูปแบบของการบูรณาการการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
๒.๓  เพื่อการวางแผนการสอน การเลือกยุทธวิธีการสอน การเลือกใช้และผลิตวัสดุช่วยสอน 
๒.๔  เพื่อศึกษาการเกี่ยวกับเทคนิคการแก้ไขปัญหาขณะทำการสอนและตรวจงานของผู้เรียน
๒.๕  เพื่อศึกษาการเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การบันทึกและการรายงานผลการจัดการเรียนรู้  
๒.๖  เพื่อศึกษาการเกี่ยวกับการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมฝึกสอนและสถานฝึกสอน
ปฏิบัติการสอนเพื่อรับประสบการณ์วิชาชีพครู  โดยฝึกทักษะและความสามารถในรูปแบบของการบูรณาการการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ การวางแผนการสอน การเลือกยุทธวิธีการสอน การเลือกใช้และผลิตวัสดุช่วยสอน  ตลอดจนเทคนิคการแก้ไขปัญหาขณะทำการสอนและตรวจงานของผู้เรียน  การวัดและประเมินผลและนำผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการบันทึกและการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมฝึกสอนและสถานฝึกสอน การปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมของความเป็นครูฝึกสอนกับผู้เรียน  และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถานฝึกสอน          การสัมมนาทางการศึกษา โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและแนะนำจากอาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยง
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
๑. แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ
๒. มีวินัย  ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร
๓. มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติจริง
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การทำกิจกรรมในชั้นเรียน
- การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- การเข้าชั้นเรียน
- การแสดงความเคารพต่อตนเอง อาจารย์ และสถานที่
๑. นำความรู้ไปใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในวิชาชีพ  ตลอดจนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ปฏิบัติจริง
- ทดสอบ
- การทำกิจกรรมในชั้นเรียน
- การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- การเข้าชั้นเรียน
๑. สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
๒. สามารถนำความรู้  แนวคิดและกระบวนการต่างๆ ไปพัฒนาการคิดให้เป็นระบบ
ปฏิบัติจริง
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การทำกิจกรรมเป็นทีมในชั้นเรียน
- การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๑. สามารถปรับตัว ทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงาน
ปฏิบัติจริง
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การประเมินการทำงานเป็นกลุ่ม
- การประเมินการอภิปรายและนำเสนอ
๑. สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ความรู้ทางการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1
ปฏิบัติจริง
การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- การประเมินการทำงานเป็นกลุ่ม
- การประเมินจากกรณีตัวอย่าง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าฝึกสอน การมีส่วนร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษา ตลอดภาคการศึกษา ๒๐%
2 - ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ - ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกับครูพี่เลี้ยง ตลอดภาคการศึกษา 6๐%
3 การนิเทศการสอน จากการประเมินของครูนิเทศ สป 6และ12 ๒๐%
เอกสารประกอบการเรียนวิชาการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ๑
-  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
          -  แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
          -  สรุปผลการประเมินการสอน
-  การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
-  ผลการเรียนและผลการทำงานกลุ่มของนักศึกษา
          -  การสังเกตการณ์ของทีมผู้สอน
-  การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
          -  การวิจัยชั้นเรียน
-  ประชุมอนุมัติเกรดนักศึกษา
-  ทวนจากคะแนน  และงานที่มอบหมาย
นำข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ข้อ ๑ และข้อ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน