แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และการอนุรักษ์

Historical Tourist Attractions and Conservation

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ รวมถึงเข้าใจถึงคำว่า มรดกโลก รวมถึงความหมายและความสำคัญ ของการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศไทย
เพื่อให้นักศึกษามีวิชาความรู้พื้นฐานเป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวในที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยและสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ และนักศึกษามีจิตสำนึกในการรักษาระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ของโบราณสถานถ่ายทอดสู่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยรวมถึงวิธีในการอนุรักษ์รักษา
ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการอนุรักษ แนวทางและวิธีการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ข้อควรปฏิบัติ ขอห้ามและข้อแนะนำในการเที่ยวชมแหล่งโบราณสถาน แหล่งทองเที่ยวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่สำคัญในประเทศไทย มรดกโลกและแหล่งมรดกโลกในประเทศไทย การบูรณะ กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทั้งในและต่างประเทศ การศึกษาดูงานในแหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีและประวัติศาสตร์
  - อาจารย์ ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาไว้หน้าห้องพักอาจารย์
 - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 3.2.1, 3.2.2,3.3.2 จิตพิสัย/กิจกรรมในชั้นเรียน - สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและ กับผู้สอนทุกคน ตลอดภาคการศึกษา 10 %
2 2.1, 2.2 สอบกลางภาค ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาค 9 25 %