ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทางวิศวกรรมไฟฟ้า

Electrical Engineering Maintenance

เพื่อปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหมุน เพื่อปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหม้อแปลงแรงต่ำและแรงสูง เพื่อปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังเกี่ยวกับตู้จ่ายกำลังไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังเกี่ยวกับสายจ่ายกำลังไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังเกี่ยวกับระบบสายดิน และสายล่อฟ้า
เพื่อให้เนื้อหาทันสมัย และก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
       ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
1
มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิในคุณค่าและและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
สอนโดยการปฏิบัติกับชุดทดลองและอุปกรณ์จริง และการศึกษาดูงาน
- สังเกตจากการปฏิบัติ
- จัดทำรายงาน
- ทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
 
มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สอนโดยการปฏิบัติกับชุดทดลองและอุปกรณ์จริง และการศึกษาดูงาน
- สังเกตจากการปฏิบัติ
- จัดทำรายงาน
- ทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาในงานแต่ละอย่าง
เขียนแบบวิเคราะห์งาน
ทำงานร่วมกันเป็นทีม ทั้งการปฏิบัติและการคิดวิเคราะห์
ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์
การทำงานร่วมกันเป็นทีม, ความสำเร็จของงาน
คำนวณหากระแส แรงดันของระบบส่งกำลังไฟฟ้า, มอเตอร์,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า,หม้อแปลง เป็นต้น
ส่งงานทางไลน์ 
คำนวณหาค่าต่าง ๆ ทางไฟฟ้า
ทดสอบย่อย และสอบไฟนัล
ทักษะการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางไฟฟ้า
ทำการสาธิตให้ดู บรรยาย และให้ใบงาน
ตรวจจากผลสัมฤทธิ์ของงาน และใบงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถสืบค้นศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลาเครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการปฎิบัติงานกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
1 ENGEE130 ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทางวิศวกรรมไฟฟ้า
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ทักษะการวางแผนการซ่อมบำรุงสายส่งจ่ายแรงสูงและแรงต่ำ ทดสอบทักษะ 4 10%
2 ทักษะการบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้าชนิดต่างๆ ทำแบบทดสอบ 8 25%
3 ทดสอบทักษะการวางแผนการซ่อมบำรุงตู้เมนสวิทซ์และอุปกรณ์ป้องกันระบบ สังเกตการทำงานและแบบทดสอบ 13 10%
4 ทักษะในการทำงานร่วมกัน และทักษะการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร สังเกตพฤติกรรมและการส่งงาน 15 15%
5 การเข้าร่วมกิจกรรม การเข้าเรียน ความสนใจ และงานมอบหมาย ให้คะแนนจากงานที่ส่ง ประเมินตลอดภาคเรียน 20%
6 สอบปลายภาค สอบข้อเขียน สัปดาห์ที่ 17 20%
  
การดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
 

สำนักทางหลวงที่ 10 สุพรรณบุรี
-
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเมินการสอนโดยผู้เรียน
ปรับปรุงให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
สอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 
นำผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามาวิเคราะห์และนำมาปรับปรุงผลสมฤทธิ์ของรายวิชา