พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

Consumer Behaviors in Digital Era

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิถีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคจากดั้งเดิมมาสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบด้วยปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จิตวิทยา สังคม และวัฒนธรรม อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม อิทธิพลของเทคโนโลยีและนวัตกรรม การยอมรับเทคโนโลยี การเดินทางของลูกค้า การวิเคราะห์และอธิบายคุณลักษณะลูกค้า การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ และกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค การวิจัยผู้บริโภค
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล