ชลศาสตร์

Hydraulics

เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายคุณสมบัติของของไหลสถิต จลน์ศาสตร์ของการไหล  สามารถคำนวณสมการการไหลต่อเนื่อง  สมการพลังงานของการไหลแบบคงที่โมเมนตัมและแรงเนื่องจากการไหล  สามารถวิเคราะห์เชิงมิติ ความคล้ายคลึง การไหลของของไหลแบบอัดตัวไม่ได้ในท่อ  และการไหลในทางน้ำเปิด  เข้าใจหลักการวัดค่าจากการไหล การไหลไม่คงที่ของของไหล
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้   ความเข้าใจในการคุณสมบัติของของไหล สมการที่เกี่ยวข้องกับการไหล เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของของไหลสถิต จลน์ศาสตร์ของการไหล  สมการการไหลต่อเนื่อง  สมการพลังงานของการไหลแบบคงที่โมเมนตัมและแรงเนื่องจากการไหล  การวิเคราะห์เชิงมิติและความคล้ายคลึง การไหลของของไหลแบบอัดตัวไม่ได้ในท่อ  การไหลในทางน้ำเปิด  การวัดค่าจากการไหล การไหลไม่คงที่ของของไหล
6 ชั่วโมง
ความมีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ ต่างๆ ขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2.1    ให้ความสำคัญในเรื่องการมีวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในระยะเวลาที่กำหนดอาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ความสำคัญต่อการมีวินัย ตรงต่อเวลา และอธิบายระเบียบการเข้าชั้นเรียน  1.2.2    ปลูกฝังเรื่องความชื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.3.1    ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาภายในห้องเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ   1.3.2    การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา  1.3.3    สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆอย่าต่อเนื่อง  1.3.4    ประเมินจากเนื้อหาของแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน(มีการลอกกันไหม)
คุณสมบัติของของไหลสถิต จลน์ศาสตร์ของการไหล  สามารถคำนวณสมการการไหลต่อเนื่อง  สมการพลังงานของการไหลแบบคงที่โมเมนตัมและแรงเนื่องจากการไหล  สามารถวิเคราะห์เชิงมิติ ความคล้ายคลึง การไหลของของไหลแบบอัดตัวไม่ได้ในท่อ  และการไหลในทางน้ำเปิด  เข้าใจหลักการวัดค่าจากการไหล การไหลไม่คงที่ของของไหล
1    สอน อธิบาย ยกตัวอย่าง ตามเนื้อหาวิชา ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามหรือตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ ในชั้นเรียนในโอกาสต่างๆ  2    อธิบายความเชื่อมโยงของเนื้อหาในวิชาที่ศึกษากับศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง  3    อธิบายและยกตัวอย่างการประยุกต์แก้ปัญหา  4    มอบหมายงาน
1    สอบย่อย สอบข้อเขียน ทั้งกลางภาค และ ปลายภาค  2    ประเมินผลงานที่มอบหมายจากแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
สามารถคิด วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาในด้านกลศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณที่ดี และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยต้นเอง
จัดกิจกรรมการวิเคราะห์และแก้ปัญหากรณีศึกษาเกี่ยวกับงานทางด้านด้านชลศาสตร์ที่เป็นชิ้นงานจริง แล้วให้นักศึกษาร่วมกันอภิปราย
ประเมินจากการอภิปราย สรุปประเด็นปัญหา และกระบวนการแก้ไขปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนารู้จักบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
มอบหมายให้ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมและทำรายงานกลุ่ม
ประเมินจากรายงาน และการนำเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย
รู้จักบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
มอบหมายให้ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมและทำรายงานกลุ่ม
ประเมินจากรายงาน และการนำเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อช่วยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาทางด้านด้านชลศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตั้งโจทย์ปัญหาที่ต้องใช้ระเบียบวิธีการคำนวณเชิงตัวเลขในการแก้ปัญหา
ประเมินจากการหาคาตอบโดยวิธีการคำนวณ และวิธีการใช้เครื่องคำนวณหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
เอกสารประกอบการสอน ชลศาสตร์ ผู้แต่ง ดร.พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ  ชื่อหนังสือ : ชลศาสตร์  ผู้แต่ง : รศ.กีรติ  ลีวัจนกุล
ชื่อหนังสือ : ชลศาสตร์  ผู้แต่ง : รศ.ดร.สายสุนีย์ พุทธาคุณเจริญ  ชื่อหนังสือ “ชลศาสตร์” ผู้แต่ง : รศ.พิชัย  บุญยะกาญจน  ชื่อหนังสือ :  Fluid Mechanics  ผู้แต่ง : Frank M. White
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  - แบบประเมินรายวิชา
- ผลการสอบ  - แบบประเมินผู้สอน
- มีการเพิ่มกิจกรรมกลุ่ม การสร้างเรือลอยน้ำ เรื่องแรงลอยตัวและเสถียรภ่พการลอยตัวของวัตถุ - การสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
- ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์  - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน