เทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูลภาพ

Data Visualization Technology

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นการนาเสนอข้อมูลด้วยภาพ กระบวนการจัดเตรียมข้อมูลสาหรับนาเสนอข้อมูลภาพ แบบจาลองทางสถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลภาพ เช่น แบบจาลองการถดถอย แบบจาลองข้อมูลอนุกรมเวลาและข้อมูลรูปภาพ เป็นต้น การเลือกแผนภูมิแต่ละชนิดเพื่อใช้การนาเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสม เทคนิคการแปลและอภิปรายข้อมูลภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงบรรยาย ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนาเสนอภาพข้อมูลทางธุรกิจด้วยโปรแกรมการนาเสนอข้อมูลภาพ เช่น Tableau, Microsoft Power BI และ เทคโนโลยีการนาเสนอข้อมูลอื่นที่ใช้ในปัจจุบัน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 BBAIS113 เทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูลภาพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล