การออกแบบและจัดการเนื้อหาดิจิทัล

Digital Content Design and Management

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะ เกี่ยวกับการออกแบบและจัดการเนื้อหาดิจิตอล ตามคำอธิบายรายวิชากำหนด
2. เพื่อให้นักศึกษามีจริยธรรมและลักษณะบุคคล ทางด้านการออกแบบและจัดการเนื้อหาดิจิทัล ที่ดีและเหมาะสมสำหรับงานธุรกิจ
เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการสร้างเนื้อหาดิจิทัล ความสำคัญของเนื้อหาดิจิทัล โครงสร้างเนื้อหาดิจิทัล ขั้นตอนการจัดทำเนื้อหาดิจิทัล การเลือกหัวข้อในการสร้างเนื้อหาดิจิทัลให้น่าสนใจ ศิลปะการเล่าเรื่อง เทคนิคการสร้างเนื้อหาดิจิทัลให้ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน การเพิ่มมูลค่าให้กับเนื้อหาดิจิทัล เครื่องมือในการสร้างเนื้อหาดิจิทัล กรณีศึกษาในการสร้างเนื้อหาดิจิทัล
1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
    1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
    2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
    3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
    1) สอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา
    2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนดตลอดจนการแต่งกาย ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
    3) กำหนดงานเป็นกลุ่ม เน้นการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม เน้นความมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น
    1) การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
    2) การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่ มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
    3) การสังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่ม และความมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน
    4) ความเอื้อเฟื้อหรือความมีน้ำใจต่อเพื่อนและครูอาจารย์
    5) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
    1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
    2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
    3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์
    1)  จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามลักษณะ ของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ    
    2)  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมอบหมายให้ทำรายงาน โครงงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน   
    3)  การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม – ตอบ
    1)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
    2)  ผลงานจากการค้นคว้าและการนำเสน
    3)  ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา
    4)  ประเมินจากการนำเสนอผลงาน
    5)  ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น การบ้าน งานที่มอบหมาย รายงาน การทดสอบย่อย การนำเสนอรายงาน การค้นคว้า หน้าชั้นเรียน
    1) คิดอย่างมีวิจารณญานและอย่างเป็นระบบ
    2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
    1) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ จากกรณีศึกษา (งานที่ได้รับมอบหมาย)
    2) การมอบหมายงาน การแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง
    3) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน และมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น  
    1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา
    2) การเลือกใช้ภาษาเพื่อคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และสื่อสารในบริบทต่างๆ
    3) การใช้ภาษาของนักศึกษาในบทบาทสมมติหรือสถานการณ์จำลอง
    4) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ โดยออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ ที่เรียนมา
    1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
    3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
    1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคล อื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา
    2) มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้การระดมความคิดและร่วมกันทำงาน ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
    1) การทดสอบย่อย กลางภาคและปลายภาค
    2) พฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา
    3) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
    4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
    1) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม     2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
    1) สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอผลงานในเนื้อหาของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
    2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ จากกรณีศึกษา
     3) มีการนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
    1) ผลงานของนักศึกษาจากงานที่มอบหมายให้แต่ละบุคคล และเลือกการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
    2) พฤติกรรม การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และความสามารถในการใช้ภาษาการสื่อสาร ของนักศึกษาเพื่อสื่อสาร
    3) ประเมินจากการอธิบายหลักการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสามารถในการออกแบบและสร้างผลงานตามที่โจทย์ที่กำหนด
    กำหนดโจทย์ความต้องการของงาน แล้วให้นักศึกษาออกแบบและสร้างผลงาน อย่างน้อยสองชิ้นงานขึ้นไป โดยต้องมีทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
    1)   การสร้างผลงานได้ตรงตามที่โจทย์ต้องการ
    2)   ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
    3)   ความประณีตสวยงาม
    4)   ความถูกต้องของข้อความ     
    5)   ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
    6)   การทำงานร่วมกันเป็นทีม 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 BBAIS302 การออกแบบและจัดการเนื้อหาดิจิทัล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2, 3 สอบกลางภาค 8 15%
2 2, 3 สอบปลายภาค 17 15%
3 1 ตรวจความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา 1-17 10%
4 1, 2, 3, 4, 5, 6 ตรวจผลงานตามที่ผู้สอนมอบหมาย 1-17 60%
สัจจธรรม สุภาจันทร์. (2553). หลักคอมพิวเตอร์กราฟิก. กรุงเทพฯ : วังอักษร. ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช. (2560). สื่อดิจิทัลใหม่...สื่อแห่งอนาคต. กรุงเทพฯ. บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน. มรุเดช มุกดา. (2565). Content Marketing เนื้อหาเจาะลึกกลยุทธ์โครงสร้าง. กรุงเทพฯ.
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
1.1   การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2   แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 1.3   ข้อเสนอแนะผ่านสังคมออนไลน์ที่ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2.1   การประชุมหารือร่วมกันในที่ประชุมของหลักสูตร 2.2   การพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา 2.3   การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา
นำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ 2 มาแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการสอนให้ดียิ่งขึ้น
4.1 ประชุมหารือร่วมกันในที่ประชุมของหลักสูตร เป็นเบื้องต้น 4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เพื่อทวนสอบในรายวิชา
5.1 ปรับปรุงการสอน ตามข้อเสนอแนะที่ได้จากข้อ 4 5.2 นำเสนอวาระการประชุม เกี่ยวกับการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ในการประชุมหลักสูตร