การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

System Analysis and Design

สามารถเข้าใจความหมายของระบบ ภาพรวม และประเภทของระบบ วงจรการพัฒนาระบบ สามารถนำความรู้เกี่ยวกับวงจรการพัฒนาระบบ คือ การกำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ การรวบรวมความต้องการ แบบจำลองกระบวนการ การออกแบบ การนำไปใช้และการบำรุงรักษา ไปใช้ในการพัฒนาระบบได้ สามารถวิเคราะห์และออกแบบ ระบบงานโดยใช้หลักการของวงจรการพัฒนาระบบ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาระบบ และฝึกการทำงานเป็นทีม สามารถสร้างค่านิยมที่ดีในการเอาใจใส่ ต่องานในวิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ และสร้างความเชื่อมั่นในวิชาที่เรียน เพื่อนำไปต่อยอดในด้านคอมพิวเตอร์ได้ สามารถสร้างทักษะการปฏิบัติ ซึ่งนำความรู้สู่การปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ เช่น การคิดวิเคราะห์จากเรียนในเนื้อหาทางทฤษฎี เข้าสู่ปฏิบัติ โดยการคิดออกแบบ และพัฒนาระบบ โดยอาศัยโปรแกรม และเครื่องมือช่วยของวงจรการพัฒนาระบบได้
เพิ่มเนื้อหาส่วนการปฏิบัติการและใบงานมากขึ้น เพื่อการประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎี แล้วนำไปพัฒนาระบบ ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้น เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นสื่อการสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นหาเนื้อหาเพิ่มเติมมากขึ้น
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของระบบ ภาพรวมและประเภทของระบบ วงจรการพัฒนาระบบ การกำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ การรวบรวมความต้องการ แบบจำลองกระบวนการ การออกแบบ การนำไปใช้และการบำรุงรักษา ฝึกปฏิบัติการตามวงจรการพัฒนาระบบ โปรแกรมและเครื่องมือช่วยของวงจรการพัฒนาระบบที่เหมาะสม
Concepts of the systems and Information systems. Systems development life cycles, requirement analysis, data flow diagram, data dictionary, and process description. File, database and user interface design. Software development, software testing, implementation, documentation, evaluation and maintenance. Case study.
วันจันทร์ และศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ โทร.054 710259 ต่อ 508001 รวม 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ e-mail; nongnuchketui@rmutl.ac.th เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน MS Team Link: https://bit.ly/2Y2Kzwd หรือ MS Team Code: l46nm1h
1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบที่ไม่ลอกเลียนจากระบบอื่น การมอบหมายงานกลุ่มที่เสริมสร้างการวางแผนการทำงาน การทำงานเป็นทีม การรับฟัง ความคิดเห็นของผู้อื่น
การสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา การประเมินรายงานที่มีการอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และการนำเสนองาน การประเมินผลการนำเสนอโครงงานที่มอบหมาย โดยตนเอง และเพื่อน
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
การบรรยายและใช้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรการพัฒนาระบบ การศึกษาที่เน้นค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ
การทดสอบย่อย หรือการทดสอบปฏิบัติ ทั้งข้อสอบอัตนัยและปรนัย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ทั้งข้อสอบอัตนัยและปรนัย การประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ ประเมินจากการนำเสนอรายงาน และการซักถามของนักศึกษาในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรมและประเมินความเข้าใจในเนื้อหาของนักศึกษาจากการถาม-ตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน
3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
การมอบหมายงานหรือกรณีศึกษาที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ไขปัญหา การศึกษาค้นคว้าการเขียนรายงานและการนำเสนอผลงาน การให้นักศึกษาปฏิบัติงานจากสถานการณ์จริง การสอนแบบตั้งคำถาม
การประเมินจากรายงานและการนำเสนอผลงาน การทำแบบทดสอบวัดการปฏิบัติ งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง การตอบคำถามในห้องเรียน
4.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
  การมอบหมายงานกลุ่มที่กำหนดกรณีศึกษาให้นักศึกษาต้องทำการวิเคราะห์ร่วมกัน การมอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
การประเมินจากโครงงานกลุ่มที่นำเสนอ การประเมินจากการแบ่งงาน ความรับผิดชอบ ภายในกลุ่ม
5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม
5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสอนโดยใช้สไลด์นำเสนอ (Power Point) การสอนโดยการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล โดยใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้องหาในแต่ละบทเรียน การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนองานด้วยวิธีวาจา
การสังเกตจาก งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง การนำเสนองาน การตรวจสอบงานที่รับมอบหมาย แบบดี่ยวและกลุ่ม การประเมินจากรายงานและรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี การประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
6.1 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
6.2สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
6.3สามารถปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ
การสอนปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการออกแบบไออะแกรมในรูปแบบต่างๆ การมอบหมายใบงานเพื่อปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ และหรือการใช้หลักการวงจรพัฒนาระบบนั้น
การทำแบบทดสอบวัดการปฏิบัติ งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 7 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCCS104 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 6. ทักษะปฏิบัติ การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-15 10%
2 2.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน และการทำแบบฝึกหัด ทุกสัปดาห์ 10%
3 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะปฏิบัติ การทดสอบย่อย ภาคทฤษฎี การทดสอบย่อย ภาคปฏิบัติ 4 7 10 13 20%
4 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา การสอบกลางภาค 8 20%
5 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนองาน/การรายงาน 14 20%
6 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสอบปลายภาค 17 20%
1) หนังสือบังคับ
1.1. ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. 2551. การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ.กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
1.2. ธีรวัฒน์ ประกอบผล และเอกพันธุ์ คำปัญโญ.2552. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ.กรุงเทพมหานคร: ซัคเซส มีเดีย.
1.3. กิตติ ภักดีวัฒนะกุลและพนิดา พานิชกุล.2546. คัมภีร์การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพมหานคร: KTP COMP&CONSULT.
1.4. รัชนี กัลยาวินัยและอัจฉรา ธารอุไรกุล2544. Introduction to System Analysis and Design.กรุงเทพมหานคร: KTP COMP&CONSULT.
2) หนังสือเพิ่มเติม
2.1. Shelly & Cashman&Adamski.System Analysis and Design. Second Edition.Boyd&Fraser Publishing company.
-
เว็บไซด์ต่างๆ โดยใช้ คำสำคัญ “การวิเคราะห์และออกแบบระบบ” “วงจรพัฒนาระบบ” “SDLC” และคำสำคัญประจำบท ตามเนื้อหาของแต่ละบท เพื่อใช้ในการค้นหา
1.1 ตอบคำถามในชั้นเรียน
1.2 ตรวจสอบจากการบ้าน หรือ ใบงานของการปฏิบัติการทดลอง
1.3 ประเมินการให้คะแนนของนักศึกษาด้วยกันเอง ในการนำเสนองาน
ประเมินการสอนจากนักศึกษาเมื่อภาคเทอมการศึกษา และผลการเรียนของนักศึกษา
นำผลการเรียนของนักศึกษาและผลการประเมินการสอนของนักศึกษา ในปีก่อนหน้า มาวางแผนและปรังปรุงการสอน และมีการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างเขตพื้นที่
ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียน และประเมินจากการนำเสนองาน และผลการปฏิบัติตามใบงานในห้องปฏิบัติการ
นำผลลัพธ์จากข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงแก้ไขในแต่ละสัปดาห์หลังจากประเมินแล้ว ส่วนกรณีผลการเรียน จะต้องทำการปรับปรุงเอกสารการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักศึกษา