การประกวดสัตว์และการตัดสิน

Animal Show and Judging

    เพื่อศึกษาความสำคัญและผลประโยชน์จากการประกวดและการตัดสินสัตว์ ลักษณะประจำพันธุ์ของสัตว์เลี้ยง ลักษณะที่ดีและด้อยของสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ การเตรียมสัตว์เข้าประกวด หลักเกณฑ์ในการพิจารณาประกวดตัดสินสัตว์ การเตรียมสถานที่สำหรับประกวดสัตว์
เพื่อเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ทันสมัยสอดคล้องกับเหตุการณ์ สภาพการผลิต ณ ปัจจุบัน
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญและผลประโยชน์จากการประกวดและการตัดสินสัตว์ ลักษณะประจำพันธุ์ของสัตว์เลี้ยง ลักษณะที่ดีและด้อยของสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ การเตรียมสัตว์เข้าประกวด หลักเกณฑ์ในการพิจารณาประกวดตัดสินสัตว์ การเตรียมสถานที่สำหรับประกวดสัตว์
    
นักศึกษาสามารถติดต่อนัดหมายเข้าพบอาจารย์ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 065-6235969 หรือ kanthaya.sv@gmail.com
มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามหรือตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น สอดแทรกและยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการมีวินัย ขยัน อดทน และการตรงต่อเวลา มีการกำหนดกฎกติกามารยาทในชั้นเรียน เช่น การเข้าเรียนตรงต่เวลา การเข้าเรียนสม่ำเสมอ สอนให้มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ในการสอบ
ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและในการลงปฏิบัติการ ตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลา การปฏิบัติตามกฎกติกาที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ประเมินจากการไม่ทุจริตในการสอบ นักศึกษาประเมินตนเอง
มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหา สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
ใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทาง ยกตัวอย่างประกอบ ศึกษาจากการสืบค้นด้วยตนเอง จัดทำรายงานตลอดจนนำเสนอรายงานในชั้นเรียน เพื่อให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์และวิจารณ์
การสอบย่อยหลังเรียน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย ประเมินจากความสม่ำเสมอในการเข้าชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดอย่างมีระบบ
ฝึกให้ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน          มอบหมายงานกลุ่มจัดทำรายงานและรายงานผลการทำงานในชั้นเรียน
ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม รายงานกลุ่ม และการนำเสนอรายงาน ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบย่อย การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
มอบหมายงานกลุ่มให้ได้ทำงานเป็นทีม จัดกิจกรรมเสริมทั้งในและนอกชั้นเรียน
ประเมินจากกระบวนการทำงานและผลงานที่ทำเป็นกลุ่ม  ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความรับผิดชอบ 
สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม  สามารถใช้ภาษาไทยและต่างประเทศในการนำเสนอด้วยการเขียนและการพูดได้ อย่างเหมาะสม
มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่น การสำรวจ วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ชุมชน สามารถใช้โปรแกรมในการจัดทำรายงานและนำเสนอรายงาน ใช้สื่อและโปรแกรมประกอบการสอน มีการนำเสนองานกลุ่มพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อเน้นให้นักศึกษาใช้ภาษาอย่างถูกต้องและชัดเจน มอบหมายงาน โดยการค้นคว้าด้วยตนเองจากตำรา สารสาร เอกสารวิชาการ หรือ อินเตอร์เน็ต
ประเมินจากผลงาน ทักษะการใช้ภาษาและการนำเสนอข้อมูล
สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ สามารถปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. มีคุณธรรมจริยธรรม 2. มีจรรยาบรรณ 1. มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ 2. มีความรอบรู้ 1. สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ 2. สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ 1. ภาวะผู้นำ 2. มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 1. มีทักษะการสื่อสาร 2. มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ทักษะทางวิชาชีพ
1 BSCAG223 การประกวดสัตว์และการตัดสิน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล