เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่

Mine Economics

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของเศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ การตัดสินใจในการลงทุนดอกเบี้ยทบต้น มูลค่าและการคำนวณมูลค่า การวิเคราะห์โครงการลงทุนเพื่อผลกำไร การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและความไวที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของการลงทุน ค่าเสื่อมราคา ภาษีรายได้ การวิเคราะห์ การทดแทนและการประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจในหลักการทางเศรษฐศาสตร์เหมืองแร่เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของเศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ การตัดสินใจในการลงทุนดอกเบี้ยทบต้น มูลค่าและการคำนวณมูลค่า การวิเคราะห์โครงการลงทุนเพื่อผลกำไร การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและความไวที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของการลงทุน ค่าเสื่อมราคา ภาษีรายได้ การวิเคราะห์การทดแทน และการประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืม
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพในการนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ไปใช้งาน มีความซื่อสัตย์ในการในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์เหมืองแร่โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 
    1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
    1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
    1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
    1.1.4 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
    1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เหมืองแร่โดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต และอภิปรายกลุ่ม
    1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
    1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
    1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
    1.3.4 ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
มีความรู้ในหลักการ ความสำคัญ องค์ประกอบทางด้านเศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ ประเภทข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล ประโยชน์ของการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ในเชิงธุรกิจ ความเกี่ยวข้องของเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันและธุรกิจ จรรยาบรรณ จริยธรรมของผู้เกี่ยวข้อง ผลกระทบของการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ต่อบุคคลและสังคม
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา การศึกษาโดยใช้ปัญหาและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    2.3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 
    2.3.2 จากการนำเสนอผลงานโครงงานพิเศษที่มอบหมาย
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์
    3.2.1 การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน 
    3.2.2 อภิปรายกลุ่ม 
    3.2.3 การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
    3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ 
    3.3.2 วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน 
    3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
    4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
    4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 
    4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา 
    4.2.1 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าเกี่ยวกับข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์เหมืองแร่หรืออ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 
    4.2.2 การนำเสนอรายงาน
    4.3.1 ประเมินตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
    4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
    4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
    5.1.1 ทักษะการคิดคำนวณเชิงตัวเลข 
    5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงานและนำเสนอในชั้นเรียน 
    5.1.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
    5.1.4 พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
    5.1.5 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น Wed Board Blog การสื่อสารการทำงานในกลุ่มผ่านห้องสนทนา Chat Room 
    5.1.6 ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
    5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลขหรือมีสถิติอ้างอิงจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
    5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
    5.3.1 ประเมินจากรายงานและรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
    5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
การทำงานในสถานประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระนั้นไม่ได้ใช้เพียงแค่หลักทฤษฎี แต่ส่วนใหญ่จะเน้นในด้านทักษะทางการปฏิบัติ การใช้ทักษะในการวางแผน การออกแบบ การทดสอบและการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมีความสำคัญมากในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่จำเป็นยิ่งในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ของบัณฑิตวิศวกรรมเหมืองแร่ ดังนั้นในการเรียนการสอนจึงต้องให้ความสำคัญเน้นไปที่การสร้างทักษะการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมแหมืองแร่ ดังข้อต่อไปนี้
    6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    6.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
    6.2.1 สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
    6.2.2 สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ 
    6.2.3 สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิศวกรรมเหมืองแร่กับหน่วยงานภายในและภายนอก 
    6.2.4 จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา 
    6.2.5 สนับสนุนการทำโครงงาน 
    6.2.6 การฝึกงานทางวิศวกรรมเหมืองแร่ในสถานประกอบการ
    6.3.1 มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
    6.3.2 มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน 
    6.3.3 มีการประเมินผลการทำงานในภาคปฏิบัติ 
    6.3.4 มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา 
    6.3.5 มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGMN113 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.7, 2.1, 3.2 สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 8 และ 17 สอบกลางภาค 30% สอบปลายภาค 40%
2 1.1, 1.6, 1.7, 2.1, 2.4-2.6, 3.2, 4.1-4.6, 5.3-5.4 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.1-1.7, 3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
ผศ.ดร.ไพรัช จรูญพัฒนพงษ์.เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,เชียงใหม่,2556
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์ 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ ดังนี้ 
    1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
    1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
    1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
    2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา 
    2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้    
    3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
    3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดังนี้ 
    4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 
    4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
    5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
    5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ