เครื่องจักรกลเหมืองแร่และการจัดการ

Mine Equipment and Management

มีความรู้และเข้าใจในหลักการพื้นฐานงานดินและเครื่องจักรกลงานดินสำหรับเหมืองเปิดและเหมืองใต้ดิน สามารถเข้าใจรูปแบบการจัดการเครื่องจักรและการคำนวณเกี่ยวกับเครื่องจักรกลงานดิน และเครื่องมืออุปกรณ์การเจาะระเบิด เครื่องอัดอากาศ เครื่องสูบน้ำ ระบบท่อสูบและส่งน้ำ มีความรู้และเข้าใจในหลักการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก รวมถึงการวางระบบการจัดการเครื่องจักรกลตามสภาพภาระงาน
1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้รูปแบบของการจัดการเครื่องจักรกลตามสภาพภาระงาน
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานของงานดิน
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลงานดินสำหรับเหมืองเปิดและเหมืองใต้ดิน
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถคำนวณกเกี่ยวกับเครื่องจักรกลงานดิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานงานดิน และเครื่องจักรกลงานดินสาหรับเหมืองเปิด การคำนวณเกี่ยวกับเครื่องจักรกลงานดิน เครื่องมือและอุปกรณ์การเจาะระเบิด เครื่องอัดอากาศ เครื่องสูบน้ำ เครื่องกว้าน ระบบท่อสูบ-ส่ง และการคำนวณเกี่ยวกับการสูบเพื่อการระบายน้า หลักการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก การวางระบบการจัดการเครื่องจักรกลตามสภาพภาระงาน
1 ชั่วโมง / สัปดาห์
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
    1.1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
    1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
    1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
    1.1.4 สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
    1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2 วิธีการสอน
    1.2.1 บรรยายพร้อมยกประเด็นตัวอย่างเกี่ยวกับจริยธรรม ความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ การนำเอาวิชาชีพไปใช้อย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้วิชาชีพในการแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง โดยไม่คำนึงถึงสังคมและผู้ประกอบการที่อาจจะได้รับความเสียหายได้
    1.2.2 ให้มีการอภิปรายแสดงความเห็น ความรับผิดชอบต่อสังคม
    1.2.3 ให้นักศึกษาค้นคว้าปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ในการใช้วิชาชีพและนำมาเสนออภิปรายกลุ่ม
    1.2.4 ให้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
    2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานงานดิน การนำไปใช้ประโยชน์ และมีทักษะในการปฏิบัติได้จริงในภาคสนาม
    2.1.2 สามารถนำความรู้ด้านเครื่องจักรกลงานดินสำหรับเหมืองเปิดและเหมืองใต้ดินไปใช้ในกิจกรรมการเหมืองแร่ และยังช่วยในการผลิตแร่และหินได้ตามที่ผู้ประกอบการวางแผนไว้
    2.1.3 สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการคำนวณเกี่ยวกับเครื่องจักรกลงานดินไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
    2.1.4. สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการวางระบบการจัดการเครื่องจักรกลตามสภาพภาระงาน
    2.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับพื้นฐานงานดิน มีการยกตัวอย่างจริงของรูปแบบต่างๆที่มีคามสำคัญ มาประกอบการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติให้เข้าใจอย่างถูกต้อง
    2.2.2 มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องจักรกลงานดินสำหรับเหมืองเปิดและเหมืองใต้ดินไปใช้ในกิจกรรมการเหมืองแร่ และยังช่วยในการผลิตแร่และหินได้ตามที่ผู้ประกอบการวางแผนไว้
    2.2.3 ให้นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องจักรกลงานดินสำหรับเหมืองเปิดและเหมืองใต้ดิน และการคำนวณเกี่ยวกับเครื่องจักรกลงานดินไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
    2.2.4 ให้โจทย์ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องจักรกลงานดินสำหรับเหมืองเปิดและเหมืองใต้ดิน รวมทั้งการจัดการเครื่องจักรกลตามสภาพภาระงาน ทั้งด้านทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
    3.1.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดีและรอบคอบในการตัดสินใจแก้ปัญหาด้านพื้นฐานงานดินและเครื่องจักรกลงานดินสำหรับเหมืองเปิดและเหมืองใต้ดิน
    3.1.2 สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับงานด้านการจัดการเครื่องจักรกลตามสภาพภาระงานในเหมืองแร่
    3.1.3 สามารถใช้องค์ความรู้ด้านเครื่องจักรกลงานดินสำหรับเหมืองเปิดและเหมืองใต้ดิน รวมทั้งการจัดการเครื่องจักรกลตามสภาพภาระงานได้อย่างเหมาะสมในการนำมาใช้ในงานด้านเหมืองแร่ เพื่อลดการเกิดปัญหาและป้องกันการเกิดอุปสรรคในการทำงานกิจการเหมืองแร่
    3.2.1 มอบหมายให้ค้นคว้าเกี่ยวกับพื้นฐานงานดินและเครื่องจักรกลงานดินสำหรับเหมืองเปิดและเหมืองใต้ดิน ศึกษาการจัดการเครื่องจักรกลตามสภาพภาระงานในเหมืองแร่
    3.2.2 ให้อภิปรายเสนอประเด็นทำการวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องจักรกลงานดินสำหรับเหมืองเปิดและเหมืองใต้ดิน และการปฏิบัติงานในภาคสนาม
    3.2.3 ให้วิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับพื้นฐานงานดินและเครื่องจักรกลงานดิน
    3.2.4 ให้จัดทำรายงานการทำงานของเครื่องจักรกลชนิดต่างๆที่นักศึกษาสนใจและศึกษาเครื่องจักรกลดังกล่าวอย่างละเอียด
    4.1.1 รู้จักบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบงานที่มอบหมาย สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและผู้ตาม
    4.1.2 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและสอดคล้องกับวิชาชีพ
    4.1.3 สามารถริเริ่มแสดงการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
    4.2.1 มอบหมายงานและค้นคว้ารายกลุ่มและรายบุคคล
    4.2.2 ให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
    4.2.3 มอบหมายโจทย์ปัญหาของบทเรียน
    5.1.1 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียนและการสื่อความหมาย
    5.1.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
    5.2.1 มอบหมายงานให้ค้นคว้ากรณีศึกษาจากเว็บไซต์
    5.2.2 นำเสนอกรณีศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
    6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    6.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
    6.2.1 อธิบายและสาธิตการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีการให้เข้าใจและปฏิบัติถูกต้องตามหลักวิชาการ
    6.2.2 มอบหมายให้ลงมือปฏิบัติทดลองตามกำหนดเวลา โดยมิให้เกิดปัญหากับอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติ และทดลอง
    6.2.3 ให้มีการรับผิดชอบอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติ และทดลอง
    6.2.4 ให้มีการแบ่งกลุ่มในการปฏิบัติงาน มีการแบ่งความรับผิดชอบกัน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGMN111 เครื่องจักรกลเหมืองแร่และการจัดการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9, 17 20% 30%
2 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 40%
3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
รศ.ดร.พันธุ์ลพ หัตถโกศล. การทำเหมืองและออกแบบเหมืองผิวดิน.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,เชียงใหม่. 2560
รศ.ดร.พันธุ์ลพ หัตถโกศล. เครื่องจักรกลงานดินสำหรับงานก่อสร้างและเหมืองแร่.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,เชียงใหม่. 2559
เว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา 
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนทั้งในห้องเรียนและMS Teams แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา  
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4