การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเว็บเทคโนโลยี

Integrative Programming and Web Technology

1.1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐาน และโปรโตคอลการสื่อสารระหว่างระบบสารสนเทศ
1.2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการแปลงข้อมูล การเข้ารหัส เพื่อการควบคุมความมั่นคงของซอฟต์แวร์
1.3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาภาษาสคริปท์
1.4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจฝึกปฏิบัติ เขียนภาษาโปรแกรมประยุกต์เพื่อสนับสนุนการจัดการและการบริหารองค์กร
2.1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ และปรับปรุงการเขียนโปรแกรมภาษาสคริปต์ ด้วยเครื่องมือ หรือโปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสม 
2.2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ การบูรณาการภาษาคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน ในการแก้ปัญหาได้
2.3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์ การออกแบบตามความต้องการของระบบ ด้วยการบูรณาการภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อประยุกต์ใช้กับการจัดการและบริหารองค์กรได้
ศึกษาการสื่อสารระหว่างระบบสารสนเทศ มาตรฐานการแปลงข้อมูล การบูรณาการการเข้ารหัส มาตรการควบคุมความมั่นคงของซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีของภาษาสคริปท์ การบูรณาการภาษาสคริปต์และฝึกเขียนภาษาโปรแกรมประยุกต์เพื่อสนับสนุนการจัดการและการบริหารองค์กร
Study of information systems communication, data transformation standard, encoding integrative, software security control, Script technology, integration of computer script and programming language for corporate management support.
1
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมความเสียสละ และความซื่อสัตย์สุจริต 
1.1.2 มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 
1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies) 
การสังเกต , สถานการณ์จำลอง
2.2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญูหา 
2.2.3 สามารถวิเคราะห์ออกแบบติดตั้งปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ตรงตามข้อกำหนด 
2.2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ 
2.2.5 รู้ เข้าใจ และสนใจ พัฒนาความรู้ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
2.2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
2.2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
2.2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การสอนแบบบรรยาย - การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ  - การสอนแบบปฏิบัติ
- การทดสอบย่อย - การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน - ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ - ประเมินจากโครงการที่นำเสนอ - ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน - ประเมินจากรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.1.3 สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3.1.4 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
- การสอนแบบบรรยาย - การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ  - การสอนแบบปฏิบัติ  
- กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ - การอภิปรายกลุ่ม - ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 
4.1.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและมีความรับผิดชอบต่องานในกลุ่ม 
4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่ม แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
4.1.6 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องคุณสมบัติต่าง ๆ นี้ สามารถวัดระหว่างการทำกิจกรรรมร่วมกัน
- การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ  - การสอนแบบปฏิบัติ
- การสังเกต , สถานการณ์จำลอง
5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
5.1.2 สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติประยุกต์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม 
5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
- การสอนแบบบรรยาย - การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ  - การสอนแบบปฏิบัติ
- การสังเกต , สถานการณ์จำลอง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง ปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 BSCCT602 การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเว็บเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.2 มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ - การเข้าชั้นเรียน - การส่งรายงานตรงเวลา - การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-16 10
2 2.2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญูหา 2.2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - สอบข้อเขียน - แบบฝึกหัด 8, 16 30
3 3.1.3 สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 3.1.4 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม - แบบฝึกหัด - สอบปฏิบัติ 9-14 30
4 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและมีความรับผิดชอบต่องานในกลุ่ม - การนำเสนอ Final Project Assignment 15 20
5 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม - การนำเสนอหน้าชั้นเรียน - การตอบคำถามในชั้นเรียน 1-15 10
เอกสารประกอบการสอนถูกรวบรวมไว้ในระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) 
https://education.rmutl.ac.th/course/view.php?id=2185
เอกสารประกอบการสอนถูกรวบรวมไว้ในระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) 
https://education.rmutl.ac.th/course/view.php?id=2185
เอกสารประกอบการสอนถูกรวบรวมไว้ในระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) 
https://education.rmutl.ac.th/course/view.php?id=2185
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน   1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา   1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน   2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา   2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน   3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ประจำหลักสูตร   4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4   5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ