การวิเคราะห์ข้อมูลมหัต

Big data Analytics

1.1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะ คุณลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
1.2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ และบ่งชี้ความสำคัญของหลักการ 4V's สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้
1.3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ และ/หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปในการค้นคืนข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมูล
1.4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ และ/หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปในการประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบ (Model) ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
2.1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ และระบุแหล่งผลิตข้อมูลขนาดใหญ่ในปัจจุบันได้ 2.2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ความแตกต่างของ ข้อมูลแบบพลวัต กับกระแสข้อมูลได้ 2.3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่สหสัมพันธ์กันในลักษณะต่าง ๆ ได้ เช่น ตัวเลข, ข้อความ, รูปภาพ ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ทั้งใน หลักการเก็บบันทึก การคืนค้นข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบที่ใช้ ในการวิเคราะห์ รวมทั้งสามารถนํา เทคนิควิธีการวิเคราะห์ข้อมูลมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเหมาะสม
Study and practice about big data analytics, including the principle of data storing, information retrieval, data processing, data analytic, evaluation of the analytic models, and applying the analytic methods with the business data effectively.
1
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมความเสียสละ และความซื่อสัตย์สุจริต 
1.1.2 มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 
1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
การสังเกต , สถานการณ์จำลอง
 
2.2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญูหา 
2.2.3 สามารถวิเคราะห์ออกแบบติดตั้งปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ตรงตามข้อกำหนด 
2.2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ 
2.2.5 รู้ เข้าใจ และสนใจ พัฒนาความรู้ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
2.2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
2.2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
2.2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ 
- การสอนแบบปฏิบัติ
- การทดสอบย่อย
- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
- ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
- ประเมินจากโครงการที่นำเสนอ
- ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ  3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  3.1.3 สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  3.1.4 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
- การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ 
- การสอนแบบปฏิบัติ  
- กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การอภิปรายกลุ่ม
- ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 
4.1.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและมีความรับผิดชอบต่องานในกลุ่ม 
4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่ม แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
4.1.6 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องคุณสมบัติต่าง ๆ นี้ สามารถวัดระหว่างการทำกิจกรรรมร่วมกัน
- การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ 
- การสอนแบบปฏิบัติ
- การสังเกต , สถานการณ์จำลอง
5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
5.1.2 สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติประยุกต์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม 
5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม   
- การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ 
- การสอนแบบปฏิบัติ  
- การสังเกต , สถานการณ์จำลอง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 BSCCT214 การวิเคราะห์ข้อมูลมหัต
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.2 มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม - การเข้าชั้นเรียน - การส่งรายงานตรงเวลา - การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-16 10
2 2.2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญูหา 2.2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ 2.2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - แบบฝึกหัด - การนำเสนอ Final Project Assignment ึ7, 8-15, 16 40
3 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 3.1.3 สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 3.1.4 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม - ผลการแก้ปัญหาจาก Assignment 8-15 20
4 4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและมีความรับผิดชอบต่องานในกลุ่ม - การนำเสนองานกลุ่ม 15 10
5 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 5.1.2 สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติประยุกต์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม การสอบข้อเขียน 8, 16 20
ข้อมูลถูกรวบรวมไว้ในระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) 
https://education.rmutl.ac.th/course/view.php?id=2184
ข้อมูลถูกรวบรวมไว้ในระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) 
https://education.rmutl.ac.th/course/view.php?id=2184
ข้อมูลถูกรวบรวมไว้ในระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) 
https://education.rmutl.ac.th/course/view.php?id=2184
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา 
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ประจำหลักสูตร 
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ