โครงงานทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา

Civil Technology Education Research Project

ศึกษาวิจัยและพัฒนาภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องเรียนรู้ถึงระบบของวิจัย และพัฒนาศึกษาถึงอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของครุศาสตร์โยธาซึ่งเปลี่ยนไปตามยุคสมัยของเทคโนโลยี นักศึกษาจะต้องแสดงผลงานแต่ละจุดเป็นขั้นตอนต่อคณาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนำผลงานที่สำเร็จเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องเรียนรู้ถึงระบบของวิจัย และพัฒนาศึกษาถึงอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของครุศาสตร์โยธาซึ่งเปลี่ยนไปตามยุคสมัยของเทคโนโลยี นักศึกษาจะต้องแสดงผลงานแต่ละจุดเป็นขั้นตอนต่อคณาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนำผลงานที่สำเร็จเสนอต่อคณะกรรมการ
การศึกษาวิจัยและพัฒนาภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องเรียนรู้ถึงระบบของวิจัย และพัฒนาศึกษาถึงอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของครุศาสตร์โยธาซึ่งเปลี่ยนไปตามยุคสมัยของเทคโนโลยี นักศึกษาจะต้องแสดงผลงานแต่ละจุดเป็นขั้นตอนต่อคณาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนำผลงานที่สำเร็จเสนอต่อคณะกรรมการ
15
มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพครูในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ตรวจเช็คการเข้าเรียนทุกครั้งและให้มีการส่งงานที่มอบหมายตรงเวลา ส่งเสริมให้มีความเป็นผู้นำกลุ่มและผู้ตามที่ดี  มีความสามัคคีในการทำงาน
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 
1.3.1   ให้คะแนนการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา 1.3.2   สังเกตการทำงานในกลุ่ม  การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 1.3.3    สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 
2.2.1 มอบหมายให้นักศึกษาทำโครงงาน สามารถเรียบเรียงทฤษฎีและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน และมีการอ้างอิงเอกสารได้อย่างถูกต้อง  2.2.2 ให้มีการเรียนรู้โดยการทดลองหรือสำรวจข้อมูล และวิเคราะห์ผล                 2.2.3ฝึกการแก้ปัญหาจากข้อมูล โดยนำผลจากการวิเคราะห์ไปสรุปการแก้ปัญหาได้
2.3.1  ประเมินจากรายงานเป็นระยะ  โดยพิจารณาจากความถูกต้อง มีข้อมูลครบถ้วน 2.3.2  ประเมินจากข้อมูลและผลวิเคราะห์ 2.3.3  ประเมินจากรายงาน และการนำเสนอโครงการ 
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา 
มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่
 
3.2.1   ส่งเสริมการอ่านเพื่อให้มีแนวคิด วิเคราะห์ เพื่อให้สามารถหาข้อมูลโครงงานได้  3.2.2   ให้มีการเรียนรู้โดยการใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ             3.2.3   ให้นักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง เพื่อให้มีจินตนาการในการปรับใช้ผลที่ได้จากการศึกษาไปต่อยอดองค์ความรู้ และใช้งานได้จริง             3.2.4  มอบหมายให้ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแบบอย่างใน  การสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
3.3.1 วัดผลจากหัวข้อของโครงงาน 3.3.2 วัดผลจากความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูล   3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา 3.3.4 วัดผลจากความถูกต้องของงานที่มอบหมาย
4.1.1  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย  และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา       ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ   สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 4.1.2 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้อง    กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 4.1.3  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน  บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นำและ     ผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
  4.2.1 ให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น เพื่อให้นำเสนอโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.2.2  ให้นักศึกษามีการวางแผนการทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด  4.2.3  ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย 4.2.4  ให้มีจิตสำนึกในความปลอดภัยในการทำงาน
4.3.1   ประเมินจากการมีส่วนร่วม กล้าแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 4.3.2   ประเมินจากการส่งงานตามกำหนด 4.3.3   สังเกตจากพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 4.3.4   สังเกตจากการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงาน
มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญญลักษณ์
ฝึกให้มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแปลความหมาย รวมทั้งการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
           5.2.2  มอบหมายการนำเสนอโครงงานโดยมีรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 5.2.3  อธิบายวิธีการจัดทำรายงานที่ถูกต้อง ให้มีการอ้างอิงเอกสารอย่างถูกต้อง
5.3.1  ประเมินจากความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูล 5.3.2  ประเมินจากการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 5.3.3  ประเมินจากความสมบูรณ์ ถูกต้องของรายงาน 
มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
6.2.1   ให้นักศึกษาทำงานตามแผนที่ได้วางไว้ และให้ส่งงานที่มอบหมายเป็นระยะ 6.2.2   มอบหมายงานให้ทำเป็นกลุ่ม ให้ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ  แก้ไข
6.3.1  ประเมินจากการส่งงานที่มอบหมายตรงเวลา 6.3.2  ประเมินจากรายงาน และการนำเสนอโครงงาน  แก้ไข
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2
1 TEDCV025 โครงงานทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมอภิปราย การนำเสนอโครงงานครั้งที่ 1 -การนำเสนอโครงงานครั้งที่ 2 -การนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ การสังเกตุและบันทึกพฤติกรรม ตลอดการศึกษา
คู่มือการจัดทำปริญญานิพนธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ตัวอย่างปริญญานิพนธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา ตัวอย่างเช่น http://dcms.thailis.or.th/dcms/index.php http://www.find-docs.com/index.php http://www.eit.or.th/ejournal.php?siteid=0&option=ejournal&lang=th http://www.cpacacademy.com/ http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/searching.php  แก้ไข
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่าน e-mail address ของอาจารย์ผู้สอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ 3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาดังนี้ 4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ