ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์

Special Problems in Animal Science

เพื่อให้นักศึกษารู้ เข้าใจ และทำการศึกษาวิจัยและค้นคว้าทดลองเพื่อแก้ปัญหาทางสัตวศาสตร์โดยการเก็บข้อมูล การประมวลผล สรุปผลและเรียบเรียง และนำเสนอผลการศึกษาเป็นรายงาน
เพื่อให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์
ศึกษาวิจัยและค้นคว้าทดลองเพื่อแก้ปัญหาทางสัตวศาสตร์โดยการเก็บข้อมูล การประมวลผล สรุปผลและเรียบเรียง และนำเสนอผลการศึกษาเป็นรายงาน
นัดหมายนอกเวลา
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) มีคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นความรับผิดชอบรอง (2) มีจรรยาบรรณ เป็นความรับผิดชอบรอง
 
1 เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 2 นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 3 มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริต คัดลอกงานของผู้อื่น 4 สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
(1) ประเมินการมีวินัยจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด (2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (3) ประเมินจากผลงานที่ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นหรือมีการอ้างอิงเอกสารทางวิชาการเพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน (4) ประเมินจากพฤติกรรมในการทำงานในชั้นเรียนที่ไม่เลือกปฏิบัติและการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
(1) มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ  เป็นความรับผิดชอบรอง (2) มีความรอบรู้  เป็นความรับผิดชอบรอง
ใช้การเรียนการสอนแบบ problem base โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
(1) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ (2) ประเมินจากแผนงานหรือโครงการที่นำเสนอ (3) ประเมินจากการนำเสนอรายงาน
ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้
กรณีศึกษาทางการเกษตร เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ ประเมินข้อมูลและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
1) ประเมินจากผลงานการนำเสนอรายงาน 2) การสัมภาษณ์ และ/หรือ การสอบปากเปล่า
มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 
1) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 3) มีภาวะผู้นำและผู้ตามในการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงาน
(1) มีทักษะการสื่อสาร   (2) มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษาหรือในการปฏิบัติงานจริง แล้วนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
(1) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอและการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอข้อมูล (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อจำกัดเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ประมวลผลและแปลความหมาย (3) การนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณ มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ มีความรอบรู้ ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ มีทักษะการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 BSCAG216 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 4.2, 5.1, 5.2 ลงาน และการนำเสนอปัญหาพิเศษ 3-17 ผลการสอบ 35 % ผลการดำเนินการจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 50 %
คู่มือปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตามเหตุการณ์ปัจจุบัน
-แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
-การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
นำผลการประเมินการสอนในข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน
โดยการทำแบบประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์
ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4