ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร

Physics Laboratory 2 for Engineers

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการทดลองทางแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ทัศนศาสตร์ และฟิสิกส์ยุคใหม่
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคพื้นฐานทางฟิสิกส์ประกอบด้วยการทดลองทางแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ทัศนศาสตร์ และฟิสิกส์ยุคใหม่ โดยเนื้อหาจะสอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
1 ชั่วโมง/สัปดาห์/คน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
เอกสารการปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 2
link : https://phet.colorado.edu/th/ สำหรับทำแลปฟิสิกส์ออนไลน์