หลักฟิสิกส์

Principle of Physics

ผู้เรียนมีความเข้าใจและนำไปประยุกต์ได้ตามคำอธิบายรายวิชา “ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ หน่วยทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน พลังงาน กำลัง โมเมนตัมและการชน วัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบหมุน สภาพสมดุล สภาพยืดหยุ่น คุณสมบัติของของไหล หลักการเบื้องต้นของความร้อน”  และภาคการปฏิบัติเน้นให้นักศึกษาทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีแล้วเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์อันเป็นพื้นฐานของการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป
เพื่อครอบคลุมหลักฟิสิกส์ที่จำเป็นสำหรับหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ หน่วยทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน พลังงาน กำลัง โมเมนตัมและการชน วัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบหมุน สภาพสมดุล สภาพยืดหยุ่น คุณสมบัติของของไหล หลักการเบื้องต้นของความร้อน
0.17
ทำข้อสอบด้วยตนเอง ไม่มีการลอกเด็ดขาด
บอกทุกครั้งที่มีการสอบ
สังเกต
จดจำหลักฟิสิกส์ได้อย่างแม่นยำ และสามารถนำไปวิเคราะห์ในการสอบภาคทฤษฎีและการปฏิบัติทดลองได้ด้วยตนเอง
คำสั่ง/แนะนำ: อ่านเอกสารการสอน 2 - 3 รอบ พร้อมโน๊ตย่อส่วนสำคัญ และมีคะแนนเป็นแรงจูงใจ
ดูผลการอ่าน ด้วยการสอบถามและร่องรอยการอ่าน
การเชื่อโยงวิชาทางธรรมชาติในส่วนของกายภาพในส่วนของฟิสิกส์ กับ พฤติกรรมการเคลื่อนที่ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ หรือแขนกล
ตั้งคำถาม  แล้วให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์เพื่อได้คำตอบ
ตัวอย่างโจทย์ฟิสิกส์ในชั้นเรียน
 
การสอบ
เรียนรู้ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นในลักษณะแบ่งปันความรู้ ความเห็น เก่งไปด้วยกัน
บอกกล่าวตรง ๆ เมื่อมีการร่วมทำโจทย์ตัวอย่างในการทำความเข้าใจทฤษฎี
รวมถึง ในระหว่างการปฏิบัติการฟิสิกส์
รายงานปฏิบัติการทดลองรายบุคคล แม้นว่าจะเป็นการทำงานกลุ่ม  ผลลัพธ์ควรจะสะท้อนความเข้าใจของทุกคนในกลุ่มและตนเอง
-  ใช้เครื่องคิดเลขได้คร่องแคร่ว
-  เขียนสมการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องจากโจทย์ได้รวดเร็ว
-  กระบวนการแก้ปัญหา 3 ขั้นตอน  รู้ปัญหา, วิธีคิด, และลงมือทำ
เป็นเครื่องมือหลักในการสอนภาคทฤษฎี รวมถึงปฏิบัติ
ดูจากสมุดบันทึก
ดูจากรูปแบบคำตอบ
ดูจากรูปแบบการตอบ
-  รูปแบบการแก้ปัญหา 3 ขั้นตอน ปัญหา, วิธีคิด และลงมือทำ
-  รูปแบบการใช้เครื่องมือวัดและการนำเสนอกราฟ
บอกทุกครั้งที่มีการสอน เน้นให้เห็นรูปแบบการปฏิบัติให้ต่อเนื่องเพื่อเกิดทักษะในที่สุด
มีการทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นวงรอบหรือเสร็จโดยสมบูรณ์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ความรู้ 2. ทักษะ 3. จริยธรรม 4. ลักษณะบุคคล
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีความรู่ในเนื้อหาที่ศึกษา และสามารถเข้าใจหลักการทางด้านทฤษฎีและทางปฏิบัติ 1.2 มีทักษะการนำองค์ความรู้ มาคิดวิเคราะห์ และนำไปใช้ได้ถูกต้องอย่างเป็นระบบ 1.3 สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่่ศึกษา 1.4 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 1.5 สามารถต่อยอดองค์ความรู้ ที่ได้จากการศึกษา การวิเคราะห์ หรือจากสาเหตุปัญหาต่าง ๆ 2.1 มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค์ ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2.2 ใช้ภาษา เพื่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์และบริบทการใช้ 2.3 มีทักษะ ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 2.4 เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือทางวิชาชีพได้เหมาะสม 2.5 สืบค้น ตรวจสอบ วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 3.1 มีความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 3.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 3.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 3.4 มีจิตสำนึกต่อการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล 3.5 มีความเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 3.6 มีการให้เกียรติ และเคารพความคิดการเห็นต่างของผู้อื่น 4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม 4.3 มีจิตสาธารณะให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเพื่อส่วนรวม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4.4 มีความเข้าใจในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของความเป็นไทย ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ถูกต้อง 4.5 มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว และการส่งมอบโอกาสที่ดีให้คนอื่น
1 FUNSC117 หลักฟิสิกส์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ทดสอบท้ายคาบเรียน โจทย์ปัญหา 1 - 2 ข้อ ท้ายบทเรียน ที่เกี่ยวข้องกับที่สอนในคาบเรียนนั้น ทุกสัปดาห์ หรือ ตามความเหมาะสม ยกเว้นสัปดาห์สอบกลางภาค และปลายภาค 1ิ - 3 คะแนน ต่อ ครั้ง ที่มีการสอบท้ายคาบ
2 สอบกลางภาค โจทย์อัตนัยที่มีเนื้อหาตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ก่อนการสอบกลายภาค เน้นเนื้อหาที่สอนและที่เคยสอบท้ายคาบเรียน 9 20%
3 การสอบปลายภาค ข้อสอบอัตนัย มีเนื้อหาถัดจากเนื้อหาที่มีการจัดสอบกลางภาค เน้นเนื้อหาที่สอน 17 20%
4 มีความรู้การติดตั้งอุปกรณ์การปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) การวิดตามหลักเลขนัยสำคัญ การวิเคราะห์กราฟ ระดับดี - ประเมินเบื้องต้น 50% จากการปฏิบัติและรายงานในระหว่างปฏิบัติการแต่ละเรื่อง - ประเมินจากรายงานแต่ละเรื่อง เรื่องละ 50% ทุกสัปดาห์ที่มีการปฏิบัติการ 30%
5 การเข้าห้องเรียน การร่วมปฏิบัติการทดลอง จัดเป็นการเรียนรู้ที่ง่ายที่สุด ขานรายชื่อเข้าชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 10%
ภาคทฤษฎี:
     เอกสารประกอบการสอน ชื่อ
                     หลักฟิสิกส์
                     ฟิสิกส์มูลฐานสำหรับวิศวกร
                     เฉลา วงศ์แสง
 
ภาคปฏิบัติการทดลอง:
         เอกสารคู่มือปฏิบัติการฟิสิกส์ โดยคณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก
-
-
- ผลการสอบย่อยท้ายคาบ
- ผลการสอบกลางภาค
- ผลการสอบปลายภาค
- ผลการทำการบ้่านที่รับมอบหมาย
ภาคทฤษฎี:
เน้นผลการสอบย่อยท้ายคาบ, การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค ว่านักศึกษามีความเข้าใจเพียงพอต่อการนำไปประยุกต์ในหลักสูตรของตน รวมตั้งแต่ 50% ถือว่าใช้ได้
 
ภาคปฏิบัติ:
เน้นทักษะปฏิบัติการทางฟิสิกส์ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ถูกต้อง  การวัดตามหลักเลขนัยสำคัญถูกต้อง การคำนวณและการวิเคราะห์กราฟถูกต้อง เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล