ฟิสิกส์สำหรับงานอาหาร

Physics for Food

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฟิสิกส์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับงานอาหาร มวล ปริมาตร อุณหภูมิ ความร้อน ความดัน การประยุกต์หลักวิชาฟิสิกส์สำหรับงานอาหาร โครงงานทางวิทยาศาสตร์สำหรับงานอาหาร
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่สัมพันธ์กับงานอาหารอย่างครบถ้วน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับงานอาหาร มวล ปริมาตร อุณหภูมิ ความร้อน ความดัน การประยุกต์หลักวิชาฟิสิกส์สำหรับงานอาหาร โครงงานทางวิทยาศาสตร์สำหรับงานอาหารที่เน้นการแก้ปัญหาจริงในงานอาหาร และเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
(ภาษาไทย) ศึกษาและฝึกปฏิบัติความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฟิสิกส์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับงานอาหาร มวล ปริมาตร อุณหภูมิ ความร้อน ความดัน การประยุกต์หลักวิชาฟิสิกส์สำหรับงานอาหาร โครงงานทางวิทยาศาสตร์สำหรับงานอาหาร  (ภาษาอังกฤษ) Study and Practice of general knowledge of physics; scientific process for food; mass; volume; temperature; heating; pressure; application of physic for food; scientific project for food
 
5 ชั่วโมง/สัปดาห์
มีวินัย ตรงต่อเวลา ขยัน และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม (˜ ความรับผิดชอบหลัก) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (š ความรับผิดชอบรอง)
กำหนดวินัย ตรงต่อเวลา ขยัน และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม เป็นกฎกติกาการเข้าชั้นเรียน การพัก และการออกจากชั้นเรียน ที่ตกลงร่วมกันในสัปดาห์แรกของการเรียน กำหนดกติกาให้ผู้เรียนและผู้สอนทำกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ให้มีการพัก เป็นการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(1) เช็คชื่อการเข้าชั้นเรียนทุกครั้งก่อนดำเนินการสอน ส่งงานตรงเวลา/ก่อนเริ่มเรียนในชั่วโมงเรียนเสมอ เพื่อป้องกันการทำ/ลอกการบ้านระหว่างมีการเรียนการสอน  (2) แจ้งผู้เรียนว่าผู้สอนไม่อนุญาตให้ผู้เรียนเข้า/ออกชั้นเรียนตามอำเภอใจ เว้นแต่เหตุจำเป็น เพื่อรักษาสมาธิในการเรียนและการสอน และเคารพผู้อื่น ด้วยจัดให้มีช่วงเวลาพักระหว่างเรียนสั้นๆ 1 ครั้ง
มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ (˜ ความรับผิดชอบหลัก) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (š ความรับผิดชอบรอง)
(1) บรรยาย พร้อมมีอุปกรณ์สาธิตเนื้อหา/เอกสารอ้างอิง ประกอบการสอนทุกครั้ง จัดให้มีการสอบทั้งข้อเขียน สัมภาษณ์ และการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย ให้ความสำคัญกับการตั้งคำถามของนักศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  (2) แยกแยะให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของหลายศาสตร์ที่นำมาบูรณาการเพื่อการแก้ปัญหา/การอธิบายเนื้อหา อย่างสม่ำเสมอ มีกิจกรรมประยุกต์ฟิสิกส์สำหรับงานอาหารมาสร้างสิ่งประดิษฐ์อย่างง่าย (งานกลุ่ม ๆ ละ 2 คน)  (3) ปฏิบัติ มีปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวกับอาหารจำนวน 7 เรื่อง เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจทฤษฎีฟิสิกส์ได้ลึกซื้งผ่านการปฏิบัติ
(1) การสอบทั้งข้อเขียน สัมภาษณ์ และการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมใช้เทคนิค การแจ้งผลการสอบ/นำเสนอในเวลาอันรวดเร็ว เป็นการกระตุ้นนักศึกษาให้มีการปรับตัวเพื่อการพัฒนาความสามารถในการเรียนอย่างต่อเนื่อง  (2) ประเมินจากกิจกรรมประยุกต์ฟิสิกส์สำหรับงานอาหารมาสร้างสิ่งประดิษฐ์อย่างง่าย (งานกลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน)  (3) ประเมินจากภาคปฏิบัติการทดลอง จำนวน 7 เรื่อง
(1) มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ (˜ ความรับผิดชอบหลัก)
 
(1) มอบกิจกรรมประยุกต์ฟิสิกส์สำหรับงานอาหารมาสร้างสิ่งประดิษฐ์อย่างง่าย (งานกลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน หรือตามความเหมาะสม)  (2) กิจกรรมการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับฟิสิกส์สำหรับงานอาหาร (งานเดี่ยว)  (3) ภาคบรรยาย  (4) ภาคปฏิบัติ
(1) พิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน (ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ)  (2) กิจกรรมประยุกต์ฟิสิกส์สำหรับงานอาหารมาสร้างสิ่งประดิษฐ์อย่างง่าย และกิจกรรม  (3) การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับฟิสิกส์สำหรับงานอาหาร
(1) สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม (˜ ความรับผิดชอบหลัก)  (2) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ (š ความรับผิดชอบรอง)
(1) ชี้แจงการทำงานเป็นทีมในกิจกรรมกลุ่ม ผ่านวิธีการปฏิบัติจริง หรือ Hands-on  (2) เน้นให้ผู้เรียน (รวมถึงผู้สอน) ยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่น และปฏิบัติตามกิจกรรมใดๆ ที่กำหนดร่วมกันเพื่อฝึกฝนการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
(1) การให้คะแนนการทำงานเป็นทีม ที่สอดคล้องกับผลของงาน  (2) การให้คะแนนการนำเสนอผลงาน ที่เห็นผู้นำและตามอย่างชัดเจน
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับธุรกิจอาหารและโภชนาการ (š ความรับผิดชอบรอง)
(1) การพล๊อตกราฟด้วยมือ และการพล๊อตกราฟด้วยโปรแกรม Exel ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดูค่าแนวโน้ม การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต การนำเสนอผลงานด้วย Power Point
(1) ดูผลการปฏิบัติและผลของการพล๊อตกราฟด้วยมือ ผลการพล๊อตกราฟด้วยโปรแกรม Exel ผลการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต ผลการนำเสนอผลงานด้วย Power Point
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. มีวินัย ตรงต่อเวลา ขยัน และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม (˜ ความรับผิดชอบหลัก) 2. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (š ความรับผิดชอบรอง) 1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ (˜ ความรับผิดชอบหลัก) 2. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (š ความรับผิดชอบรอง) (1) มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ (˜ ความรับผิดชอบหลัก) (1) สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม (˜ ความรับผิดชอบหลัก) (2) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ (š ความรับผิดชอบรอง) (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับธุรกิจอาหารและโภชนาการ ( ความรับผิดชอบรอง)
1 BSCFN102 ฟิสิกส์สำหรับงานอาหาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ภาคทฤษฎี (65%) ตลอด
2 Presentation เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์สำหรับงานอาหาร (Power Point , งานเดี่ยว, รายงานเขียนด้วยมือ, พูด 5 นาที) 1. อธิบายเชื่อมโยงเชิงฟิสิกส์ได้ 2. ความเหมาะสมของภาพ สูตร คำสำคัญ ใน Power Point 3. รายงาน 4. ตอบคำถามได้ 14 20%
3 การบ้านและสมุด การมีส่วนร่วมในการทำการบ้าน ตลอด 5
4 จิตพิสัย การเข้าชั้นเรียน ตลอด 10%
5 สอบย่อยภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 (สอบกลางภาค) สอบ 10 10%
6 สอบย่อยภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2 สอบ 13 10%
7 งานค้นคว้าและสิ่งประดิษฐ์ สอบ 17 10%
9 ปฏิบัติการทดลองและทำรายงานการทดลองส่ง ระดับความสามารถด้านการทดลองในแต่ละครั้ง และรายงาน ทุกครั้งที่มีปฏิบัติการ 35%
เอกสารการสอบฟิสิกส์สำหรับงานอาหาร Physics for Food โดย เฉลา วงศ์แสง Chalao Wongsaeng
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
รายงานโครงงานทางวิทยาศาสตร์สำหรับงานอาหาร ที่นักศึกษาจัดทำขึ้น ความสนใจและตั้งใจในการทำงาน ผลการเรียนของนักศึกษา แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ตามแผนการประเมินการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้  3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้  1. การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร  2. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
2. เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง