อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

Engineering Electronics

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ และทฤษฎีรอยต่อพี-เอ็นคุณลักษณะกระแส-แรงดัน ความถี่และการประยุกต์การใช้งานไดโอด คุณลักษณะกระแสตรงและการประยุกต์ใช้งานทรานซิสเตอร์สองรอยต่อและทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรขยายสัญญาณด้วยบีเจทีและเฟต คุณลักษณะประยุกต์ใช้งานโอเปอร์เรชันแนลแอมลิฟลายเออร์(ออปแอมป์) และการประยุกต์ใช้งานมอดูลแหล่งจ่ายไฟฟ้า
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล