ภาษาจีนพื้นฐาน 2

Fundamental Chinese 2

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในคำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในการสื่อสาร ภาษาจีน
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจรูปประโยคและไวยากรณ์ ภาษาจีน
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวันได้
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลภาษาจีนได้
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้
1.6 เพื่อให้ผู้เรียนมี่ความรู้พื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับขั้นต่อไปได้
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีพื้นฐานด้านความรู้ภาษาจีน สามารถสนทนาในประโยคสั้น ๆ ได้ ตลอดจนสามารถสร้างประโยคใหม่ได้อย่างไม่จำกัดสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้อง มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและสามารถวิเคราะห์ประโยคตามหลักไวยากรณ์จีน รวมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรม คติธรรม ค่านิยม ธรรมเนียมตลอดจนนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนปรับปรุงข้อมูลเนื้อหา ในรายวิชาเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้น
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ภาษาจีน กลุ่มคำ ประโยค และบทสนทนา การทักทาย การแนะนำตนเอง และผู้อื่น และสามารถสร้างประโยคใหม่ได้อย่างไม่จำกัด ภายใต้ความเข้าใจในโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ทักษะการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารและการสนทนา
ตามความต้องการของผู้เรียนโดยนัดหมายล่วงหน้า
1.มีวินัย และซื่อสัตย์สุจริต  
มอบหมายงานให้ทำด้วยตนเอง ไม่ลอกงานผู้อื่น ไม่ทุจริตในการสอบ เข้าชั้นเรียน ส่งงานและเข้าสอบตามเวลา
การเข้าชั้นเรียน ผลงานที่ได้รับมอบหมาย ผลการสอบ
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ศัพท์ สำนวน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของประโยคพื้นฐานภาษาจีน
3.มีความรู้ ความข้าใจทักษะในการสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
1. ศึกษาล่วงหน้าตามหัวข้อที่มอบหมาย
2.เข้าฟังบรรยายสรุป
3. มอบหมายงานให้ฝึกทักษะ
ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค
งานที่มอบหมาย
1. สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต
ประจำวันในรูปแบบของการสนทนาตามหัวข้อต่าง ๆ ได้
2.สามารถสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้
1. ให้ผู้เรียนเลือกสถานการณ์การด้วยตัวเอง
2. ให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตัวเอง
3.นำเสนอผลงานที่ศึกษาค้นคว้า
1. การนำเสนอผลงานทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม
2.การตอบคำถามของเพื่อนร่วมชั้น
1.การศึกษาด้วยตัวเองตามหัวข้อที่เลือก
2.การนำเสนอผลงานของผู้เรียนหน้าชั้นเรียน
มอบหมายให้ทำงานเป็นกลุ่ม และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
การตอบข้อสงสัยของเพื่อนร่วมชั้น และอาจารย์
1.ใช้ภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง
2.ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู้
3.ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเรียนและนำเสนองานได้
มอบหมายงานเพื่อฝึกฝนการแนะนำ การให้ข้อมูลตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
จากการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติ
ผู้เรียนสามารถสนทนาตามหัวข้อที่ศึกษาได้
มอบหมายให้ผู้เรียนสร้างบทสนทนาด้วยตัวเอง
ผู้เรียนนำเสนอบทสนทนาที่สร้างด้วยตัวเองหน้าชั้นเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.1, 1.2, 2.1 1.1, 1.2, 2.1, 3.2 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3 1.1, 1.2, 4.3 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.3, 3.2, 3.3,
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา แบบฝึกหัดรายบุคคล สอบย่อย สอบกลางภาค นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สอบปลายภาค
1 BOATH150 ภาษาจีนพื้นฐาน 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 แบบฝึกหัดรายบุคคล การทำแบบฝึกหัดของผู้เรียน ตลอดภาคเรียน 10%
2 สอบย่อย สอบกลางภาค ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค 8 และ 17 60%
3 การนำเสนองานที่มอบหมาย จากผลการนำเสนองาน 14-15 20%
4 การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วม การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียนและนอกห้องเรียน ตลอดทั้งภาคเรียน 10%
ตำราและเอกสารหลัก

1.1 姜丽萍;สัมผัสภาษาจีน《体验汉语》基础教程2 ,6, 2008, 高等教育出版社。
ไม่มี
ไม่มี
1.1 การทดสอบย่อยรายบุคคลและแบบกลุ่ม
1.2 ใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
1.3 ให้นักศึกษาเสนอความคิดเห็นโดยการสรุปผลการนำเสนอการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวโดยใช้ทักษะการเขียนและการพูด
 
2.1 ผลการเรียนและผลการสอบ
2.2 สัมภาษณ์ผู้เรียน
3.1 สรุปปัญหาในแต่ละเรื่องที่สอนเพื่อหาแนวทางปรับปรุง
3.2 ผลการทดสอบย่อยรายบุคคล ปรับปรุงเป็นรายบุคคล
ให้มีกรรมการตรวจดูการให้คะแนนการสอบ เพื่อสอบถามข้อสงสัยต่างๆ
ปรับปรุงรายวิชาทุก ของผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษาผู้ประเมิน