การประมวลภาพและแมชีนวิชันในอุตสาหกรรม

Image Processing and Machine Vision in Industry

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประมวลผลภาพ และระบบวิชันในอุตสาหกรรม หลักการของแต่ละอัลกอริทึม การประยุกต์ใช้งานด้วยโปรแกรม LabVIEW การใช้งานชุดเครื่องมืออินเตอร์แอ็กทีฟของ NI Vision ฟังก์ชันพื้นฐาน การสอบเทียบระบบรับภาพ การประมวลผลภาพพื้นฐาน การวิเคราะห์รูปทรงวัตถุ การวัดและการตรวจสอบด้วยภาพ และส่วนการประยุกต์ใช้งานแมชีนวิชัน
-ไม่มี-
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประมวลผลภาพ และระบบวิชันในอุตสาหกรรม หลักการของแต่ละอัลกอริทึม การประยุกต์ใช้งานด้วยโปรแกรม LabVIEW การใช้งานชุดเครื่องมืออินเตอร์แอ็กทีฟของ NI Vision ฟังก์ชันพื้นฐาน การสอบเทียบระบบรับภาพ การประมวลผลภาพพื้นฐาน การวิเคราะห์รูปทรงวัตถุ การวัดและการตรวจสอบด้วยภาพ และส่วนการประยุกต์ใช้งานแมชีนวิชัน
-ขึ้นกับ นศ ร้องขอ -
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล