เทคโนโลยีเครื่องดื่ม

Beverage Technology

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของเครื่องดื่ม ชนิดและองค์ประกอบของเครื่องดื่ม เทคโนโลยีกระบวนการผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และที่มีแอลกอฮอล์ ชนิดไม่อัดก๊าซและอัดก๊าซ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตเครื่องดื่มสุขภาพสำหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม Study and practice on the importance and benefits of the beverage; type and composition of the beverages; process technology of non-alcoholic and alcoholic beverages; non-carbonated and carbonated beverages; development and production approach of functional beverages for niche market.
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล