การบริหารโครงการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

Project Management in Electrical Engineering

1.1 เพื่อศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการบริหารโครงการ วัฎจักรโครงการ การวางแผนโครงการ 1.2 เพื่อให้สามารถการจัดการการเงินและวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์โครงการ การตรวจติดตามและประเมินโครงการได้ 1.3 เพื่อให้สามารถนำเครื่องมือและกระบวนการบริหารโครงการ กลยุทธ์ในการบริหารโครงการ วัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมและการประสานงานโครงการได้ 1.4 เข้าใจและนำการบริหารความเสี่ยงและสถานการณ์ นโยบาย กฎหมายและมาตรฐานสำหรับการบริหารด้านโครงการวิศวกรรมไฟฟ้าได้ 1.5 เข้าในและนำแนวทางการบริหารโครงการภาครัฐ เอกชน ภาคอุตสาหกรรมและงานก่อสร้าง การจัดการเอกสารและจัดทำรายงานโครงการ กรณีศึกษาด้านการบริหารโครงการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าไปประยุกต์กับการทำงานในอนาคตได้
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการบริหารโครงการ วัฎจักรโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดการการเงินและวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์โครงการ การตรวจติดตามและประเมินโครงการ เครื่องมือและกระบวนการบริหารโครงการ กลยุทธ์ในการบริหารโครงการ วัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมและการประสานงานโครงการ การบริหารความเสี่ยงและสถานการณ์ นโยบาย กฎหมายและมาตรฐานสำหรับการบริหารด้านโครงการวิศวกรรมไฟฟ้า แนวทางการบริหารโครงการภาครัฐ เอกชน ภาคอุตสาหกรรมและงานก่อสร้าง การจัดการเอกสารและจัดทำรายงานโครงการ กรณีศึกษาด้านการบริหารโครงการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
Study and practice about principle of project management, project cycle, project planning, financial and economic analysis of project, project monitoring and evaluation, tool and project administration process, strategic of Project Management, Team Culture and Project
Coordination, Risk management, situation policy, law and standard for project management, government and private organization, industrial and construction project management, documentation and reporting of project, case study of electrical engineering project management.
ทุกวันศุกร์ วันละ 3 ช.ม./สัปดาห์ ที่ไม่ติดภารกิจในการสอน
4.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 4.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 4.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 4.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
 การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จากการขานชื่อการให้คะแนนเข้าชั้นเรียน  ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จากการขานชื่อการให้คะแนนเข้าชั้นเรียน  ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
4.2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาสาขาวิชวิศวกรรมไฟฟ้า 4.2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 4.2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้  จัดกิจกรรมทางวิชาการและเทคโนโลยีในรู้แบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  นำ VCD มาเสริมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในชั้นเรียนด้วย
 ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการปฏิบัติการ  ประเมินด้านความรู้จากกิจกรรม.........ของผู้เรียน  สังเกตจากการ ถาม – ตอบในชั้นเรียนและให้ทำแบบทดสอบความรู้หลังจากการดู VCD
4.3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 4.3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา ( Problem Based Instruction)  มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
 ประเมินจากการรายงานผลการดำเนินงานและการแก้ปัญหา  ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย/การทดสอบย่อย
4.4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดี 4.4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 ให้คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสรกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯเพื่อส่งเสริมทักษะการอยู่ในสังคม  กำหนดการทำงานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่มและผลัดกันเป็นผู้รายงาน  ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ  ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่มและสังคม
 ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม  ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา  ประเมินพฤติกรรมภาวการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
4.5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 4.5.2 สามารถสืบค้นศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 4.5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข  ใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย  มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และให้นักศึกษานำเสนอหน้าชั้น
 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ  ประเมินจากผลงานและการนำเสนอรายงาน ด้วยสื่อภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การทดสอบภาคทฤษฏี 9.1.1. สอบย่อยครั้งที่ 1 9.1.2. สอบกลางภาค 9.1.3. สอบย่อยครั้งที่ 2 9.1.4. สอบปลายภาค 7 8 16 17 5 % 30 % 5 % 30 %
2 การศึกษาค้นคว้าและทำงานมอบหมาย เช่น รายงานและ/หรือแบบฝึกหัด ตลอดภาคการศึกษา 25 %
3 เวลาเรียน/จิตพิสัย/กิจกรรม ตลอดภาคการศึกษา 5 %