ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร

Physics 1 for Engineers

เข้าใจเรื่องเวกเตอร์ แรง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสารและกลศาสตร์ของไหล เข้าใจเรื่องความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้นเบื้องต้น คลื่นและคลื่นเสียง มีทักษะในการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิทยาศาสตร์ ประยุกต์วิชา ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกรกับชีวิตประจำวัน วิชาชีพหรือเทคโนโลยีใหม่ๆได้ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์โดยใช้ความรู้ทางฟิสิกส์
มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดเนื้อหาของวิชาที่ให้นักศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อใช้เป็นพื้นฐานของการเรียนในวิชาชีพต่อไป
ศึกษาเกี่ยวกับกลซาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งแกร็ง  สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การสั่นและคลื่น โดยการสอนจะเน้นที่หลักการที่สำคัญทางฟิสิกส์ การทักษะในการวิเคราะห์และคำนวณแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ (3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
 
 
1.2 วิธีการสอน
อธิบาย ความหมาย ข้อดี ข้อเสีย  แบ่งกลุ่มระดมความคิด    แนะนำและยกตัวอย่าง  บอก ระเบียบการเข้าชั้นเรียน 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
(1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
 
1. วิธีการสอน
อธิบาย ความหมาย ข้อดี ข้อเสีย  แบ่งกลุ่มระดมความคิด    แนะนำและยกตัวอย่าง  บอก ระเบียบการเข้าชั้นเรียน 
2.3 วิธีการประเมินผล
- สอบย่อย  - สอบข้อเขียนกลางภาค  - สอบข้อเขียนปลายภาค
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
(2) มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2 วิธีการสอน
การมอบหมายงานให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด และนำเสนอ
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินระบบการทำแบบฝึกหัดและการนำเสนอ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
(3) สามารถทำงานเป็นทีมและสามรถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มทำงานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษาทำงานได้กับผู้อื่น โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
(2) สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
-  แนะนำให้นักศึกษาใช้เครื่องคิดเลขพอสังเขป  -  เปิด facebook  สำหรับสอบถามปัญหาที่นักศึกษายังไม่เข้าใจในเวลาเรียน  และลงเนื้อหาพร้อมเฉลยแบบฝึกหัด
5.3 วิธีการประเมินผล
- จากการส่งงานและการใช้เครื่องคิดเลข  - จากสมาชิกของกลุ่ม  facebook ที่เรียนในรายวิชานั้น
-
-
-
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะทางความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ ทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (1.2) , (1.3), (2.1) ,(3.2) , (4.3),(5.2) ทักษะทางปัญญา ทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (2.1) ,(3.2) ,(5.2) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา (1.2) ,(2.1) ,(3.2) ,(5.2) - การทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย - การกำหนดเวลาการส่งงานแล้วนักศึกษาส่งตรงตามเวลาที่กำหนด - การเข้าห้องเรียน และพฤติกรรมในห้องเรียน - การใช้ทรัพยากรอย่างคุมค่า เช่น ทำแบบฝึกหัดลงในสมุดที่เหลือ หรือการใช้กระดาษครบทั้ง 2 หน้า เป็นต้น - เนื้อหาของรายงานที่ได้รับมอบหมาย - ความถูกต้องของแบบฝึกหัด - ความซื่อสัตย์ในการสอบย่อย - คะแนนสอบ 3 ครั้ง - แบบฝึกหัดที่ส่งในภาคเรียน - การทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย - การกำหนดเวลาการส่งงานแล้วนักศึกษาส่งตรงตามเวลาที่กำหนด - การเข้าห้องเรียน และพฤติกรรมในห้องเรียน - การใช้ทรัพยากรอย่างคุมค่า เช่น ทำแบบฝึกหัดลงในสมุดที่เหลือ หรือการใช้กระดาษครบทั้ง 2 หน้า เป็นต้น - เนื้อหาของรายงานที่ได้รับมอบหมาย - ความถูกต้องของแบบฝึกหัด - ความซื่อสัตย์ในการสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 5 % 90% 5%
1. หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก       1.1 บดินทร์ชาติ  สุขบท, มทร.ธัญบุรี, ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร  1.2 Schaum’s out line series}, Physics 1  1.3 มจธ. , ฟิสิกส์ 1           1.4 สายันย์ , ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
2. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ที่สำคัญ              2.1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ฟิสิกส์ 1              2.2 รศ.ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์  , ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย               2.3  R.A. Serway, J.W. Jewett , Physics for Scientists and Engineers 6th ed.,
3. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ที่แนะนำ  ฟิสิกส์ราชมงคล : http://www.electron.rmutphysics.com/physics/charud/scibook/electronic-physics1/content.html
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยภาควิชา จากการสังเกตขณะสอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
แผนกวิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  มีการประชุมอาจารย์ในแผนกวิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
แผนกวิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทำหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของแผนกวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
แผนกวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของแผนกวิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป