วิศวกรรมการบำรุงรักษา

Maintenance Engineering

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบ ประยุกต์หลักสถิติเพื่อวิเคราะห์สาเหตุความเสียหาย วิเคราะห์ความเชื่อมั่น บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ตรวจสอบและเฝ้าระวัง เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางได้
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถคำนวณระยะเวลาเฉลี่ยการบำรุงรักษา วางแผน และควบคุมงานบำรุงรักษา ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางได้ 
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถ บริหารจัดการเพื่อยืดอายุการใช้งาน ออกแบบและจัดทำรายงานการบำรุงรักษาดัชนีการวัดสมรรถนะในงานบำรุงรักษา ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการระบบบำรุงรักษา ตลอดจน การพัฒนาระบบการบำรุงรักษา ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางได้
1. เพื่อออกแบบพัฒนาการบำรุงรักษา ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางได้อย่างทันสมัย
การเรียบรู้เกี่ยวกับการวิวัฒนาการของการบำรุงรักษา สาเหตุการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ การตรวจสอบเครื่องจักรกล การประยุกต์หลักสถิติในการวิเคราะห์สาเหตุความเสียหายของเครื่องจักร การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของเครื่องจักร การหล่อลื่น การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน หลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบและเฝ้าระวัง การคำนวณระยะเวลาเฉลี่ยการบำรุงรักษา การวางแผน และการควบคุมในงานบำรุงรักษา การบริหารจัดการเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร การออกแบบและจัดทำรายงานการบำรุงรักษาดัชนีการวัดสมรรถนะในงานบำรุงรักษา การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการระบบบำรุงรักษา ตลอดจน การพัฒนาระบบการบำรุงรักษา
อย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.1.2 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
1.1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
1.1.5 สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1.1 อธิบายความสำคัญและผลกระทบเนื่องจาก การมีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม พร้อมกับตกลงเงื่อนที่ต้องกระทำร่วมกัน 
1.1.2 แนะนำให้แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอธิบายความสำคัญ
1.1.3 มอบหมายการทำงานกลุ่มนั้น ฝึกให้รู้หน้าที่ของตน มีสภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามตามงานต่างๆที่มอบหมาย สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
1.1.4 คอยควบคุมดูแล ไม่กระทำการทุจริตในการสอบ การบ้าน การทำงานที่มอบหมายต่างๆ รู้จักการให้เครดิตผลงานของผู้ร่วมงาน พร้อมทั้งตั้งเงื่อนไขลงโทษร่วมกันเมื่อทำการทุจริต 
1.1.5 ให้อธิบายผลกระทบของการรับผิดชอบงานตอนเองต่อภาพรวมของงานกลุ่ม
1.1.1 ให้คะแนนจากการ เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน ความตรงต่อเวลาเข้าชั้นเรียนและส่งงานที่มอบหมาย ความรับผิดชอบงานเฉพาะบุคลเมื่อทำงานกลุ่ม  
1.1.2 ให้คะแนนจากการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
1.1.3 ให้คะแนนการทำงานกลุ่ม โดยประเมินจากคะแนนการทำหน้าที่ การรับผิดชอบเฉพาะคน การมีสภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตาม การแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น และการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
1.1.4 ตัดคะแนนตามความรุนแรงของ การกระทำการทุจริต ด้านการสอบ การลอกการบ้าน การละเมิดผลงานของผู้ร่วมงาน 
1.1.5 ให้คะแนนจากผลสำเร็จของงานกลุ่ม ที่เกิดจากงานเฉพาะบุคคลที่ส่งผลต่อผลของงานกลุ่ม
1. การวิวัฒนาการของการบำรุงรักษา สาเหตุการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์
2. เทคนิคการตรวจสอบเครื่องจักรกล
3. การประยุกต์หลักสถิติในการวิเคราะห์สาเหตุความเสียหายของเครื่องจักร การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของเครื่องจักร
4. การหล่อลื่น การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบและเฝ้าระวัง
6. การคำนวณระยะเวลาเฉลี่ยการบำรุงรักษา
7. การวางแผน และการควบคุมในงานบำรุงรักษา
8. การบริหารจัดการเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร
9. การออกแบบและจัดทำรายงานการบำรุงรักษาดัชนีการวัดสมรรถนะในงานบำรุงรักษา
10. การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการระบบบำรุงรักษา
11. การพัฒนาระบบการบำรุงรักษา
การอธิบายผ่านสไลด์ Power Point มีการยกตัวอย่าง มีการให้ทำแบบฝึกหัด ในเนื่อหา 2.1
การถามตอบตลอดช่วงเวลาที่สอนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
การมอบหมายการบ้านทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว เพื่อตรวจอสบความเข้าในในเนื้อหาที่สอน
1. การให้คะแนนจากการส่งงานที่มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
2. การสอบย่อย
3. การสอบกลางภาคเรียน
4. การสอบปลายภาคเรียน
1. อธิบายการใช้เทคนิคการตรวจสอบเครื่องจักรกล ในงานอื่นนอกเหนือจากตัวอย่างที่สอนได้
2. การประยุกต์หลักสถิติในการวิเคราะห์สาเหตุความเสียหายของเครื่องจักร การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของเครื่องจักร
3. อธิบายการใช้สารหล่อลื่น ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ในงานอื่นนอกเหนือจากตัวอย่างที่สอนได้
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบและเฝ้าระวัง
5. การคำนวณระยะเวลาเฉลี่ยการบำรุงรักษา ในงานอื่นนอกเหนือจากตัวอย่างที่สอนได้
6. การวางแผนงานบำรุงรักษา ในงานอื่นนอกเหนือจากตัวอย่างที่สอนได้
7. อธิบายการบริหารจัดการเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรได้
8. สามารถออกแบบและจัดทำรายงานการบำรุงรักษา ระบุดัชนีการวัดสมรรถนะในงานบำรุงรักษา ในงานอื่นนอกเหนือจากตัวอย่างที่สอนได้
9. การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการระบบบำรุงรักษา
10. อธิบายพัฒนาระบบการบำรุงรักษาในงานที่ตนเองสนใจ นอกเหนือจากตัวอย่างที่สอนได้
มอบหมายโจทย์งานทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว ที่มีเนื้อหาประยุกต์ จากเนื้อหาที่สอน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
วัดคะแนนความถูกต้อง ความคิดสร้างสรรค์ ในโจทย์งานที่มอบหมายดังเนื้อหาข้อ 3.2 จาก
1. งานกลุ่มและงานเดี่ยว
2. การสอบย่อย
3. การสอบกลางภาคเรียน และ
4. การสอบปลายภาคเรียน
 
4.1.1 รู้จักบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบงานที่มอบหมาย สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและผู้ตาม 
4.1.2 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและสอดคล้องกับวิชาชีพ 
4.1.3 สามารถริเริ่มแสดงการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง แสดงจุดยืนพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่มสามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและผู้อื่น
4.2.1 มอบหมายงานและค้นคว้ารายกลุ่มและรายบุคคล 
4.2.2 ให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
4.2.3 มอบหมายโจทย์ปัญหาของบทเรียน
4.3.1 ประเมินจากรายงานที่นามาเสนอทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 
4.3.2 ประเมินจากการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
4.3.3 ประเมินจากความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อน
5.1.1 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียนและการสื่อความหมาย 
5.1.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
5.1.3 คำนวณด้านสถิติเพื่อวิเคราะห์สาเหตุความเสียหายของเครื่องจักร การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของเครื่องจักร
5.1.4 การคำนวณระยะเวลาเฉลี่ยการบำรุงรักษา
 
5.2.1 มอบหมายงานให้ค้นคว้ากรณีศึกษานอกชั้นเรียน เช่น 1. จากช่องทางออนไลน์ต่างๆ
5.2.2 ให้นำเสนอผลงาน ด้วยสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.3 แสดงตัวอย่างการคำนวณด้านสถิติเพื่อวิเคราะห์สาเหตุความเสียหายของเครื่องจักร การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของเครื่องจักร
5.2.4 แสดงตัวอย่างการคำนวณระยะเวลาเฉลี่ยการบำรุงรักษา
5.3.1 ประเมินจากความเกี่ยวข้อง และความถูกต้องของเนื้อหาที่ นักศึกษาได้ทำการสืบค้นด้วยตนเอง
5.3.2 ประเมินจากการนำเสนอด้วยสื่อสารสนเทศที่เหมาะสม ที่ทำให้ผู้รับสื่อเข้าใจง่าย 
5.2.3 การแสดงผลการคำนวณที่มีขั้นตอนและถูกต้อง ด้านสถิติเพื่อวิเคราะห์สาเหตุความเสียหายของเครื่องจักร การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของเครื่องจักร
5.2.4 การแสดงผลการคำนวณที่มีขั้นตอนและถูกต้อง แสดงตัวอย่างการคำนวณระยะเวลาเฉลี่ยการบำรุงรักษา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 4 1 2 4 5
1 ENGRT001 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 จากสัปดาห์ที่ 2, 3, 4, 5 สอบข้อเขียน 5 7.5%
2 จากสัปดาห์ที่ 6, 7 , 8 สอบข้อเขียน 8 7.5%
3 จากสัปดาห์ที่ 2 - 8 สอบกลางภาคเรียน 9 30%
4 จากสัปดาห์ที่ 10 - 15 การนำเสนองานกลุ่ม 16 15%
5 จากสัปดาห์ที่ 10 - 16 สอบปลายภาคเรียน 17 30%