การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป

Software Packages

เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปแต่ละโปรแกรมได้ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกับงานด้านธุรกิจต่าง ๆ และสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปบนอินเทอร์เน็ตได้
 
1. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถแสดงผลจากข้อมูลในมิติต่าง ๆ 
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกับงานด้านธุรกิจต่าง ๆ 
ศึกษาเกี่ยวกับคำสั่ง และวิธีการใช้โปรแกรมปฏิบัติการต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ประโยชน์และการนำไปใช้งานของโปรแกรมสำเร็จรูปแต่ละชนิด การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้กับงานด้านธุรกิจต่างๆ ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสมในปัจจุบัน และประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปบนอินเตอร์เน็ต
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะนักศึกษารายที่ต้องการ)
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน
2. กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
3. เต้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4. มอบหมายงานกลุ่มที่เสริมสร้างการวางแผนการทำงาน การทำงานเป็นทีม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1. การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
3. การสังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่ม และการีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
2. มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการจัดการและแสดงผลข้อมูลในมิติต่าง ๆ
3. มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
1. เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning
2. จัดให้มีการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติตามใบงาน
3. ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
1. สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
2. ประเมินจากผลงานการทำแบบฝึกหัดและฝึกปฏิบัติห้องเรียน 
3. ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้า
4. ความรับผิดชอบในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
1. คิดและจำอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
1. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าทำรายงานตามหัวข้อที่กำหนดให้และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบจากกรณีศึกษา
3. สาธิตตัวอย่างและกรณีศึกษา
1. สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
2. ประเมินจากงานที่มอบหมาย
1. พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
2. พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
3. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. สอดแทรกความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ประเมินความรรับผิดชอบตามงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและรายบุคคล
1. พัฒนาทักษะการคิดคำนวณเชิงตัวเลข
2. พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน
3. พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
4. พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
1. มอบหมายงานทให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ
2. นำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2. ประเมินจากรายงานและการนำเสนอรายงานด้วยสื่อเทคโนโลยี
1. มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
2. สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. แสดงและฝึกปฏิบัติตามตัวอย่าง
2. มอบหมายงานให้นักศึกษา
พิจารณาจากงานที่มอบหมายให้นักศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สัปดาห์ที่ 1-3, สัปดาห์ที่ 1-8, สัปดาห์ที่ 10-12, สัปดาห์ที่ 10-16 สัปดาห์ที่ 1-3 ทดสอบย่อย, สัปดาห์ที่ 1-8 สอบกลางภาค, สัปดาห์ที่ 10-12 ทดสอย่อย, สัปดาห์ที่ 10-16 สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 4, สัปดาห์ที่ 9, สัปดาห์ที่ 13, สัปดาห์ที่ 17 สัปดาห์ที่ 1-3 10%, สัปดาห์ที่ 1-8 25%, สัปดาห์ที่ 10-12 10%, สัปดาห์ที่ 10-16 25%
2 สัปดาห์ที่ 1-16 การส่งงานตามมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 15%
3 สัปดาห์ที่ 1-16 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม การถามตอบ การเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน การแต่งกายและความประพฤติ ตลอดภาคการศึกษา 15%
สุธีร์ นวกุล. 2559 .ครบทุกเรื่อง Windows 10 & Office 2016. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรงเทพฯ : ซีเอ็ด ยูเคชั่น, บมจ.       แสงชัย ฤกษ์วรัญ, รวมสดยอด Tip & Trick Word,Excel,Powerpoint – นนทบุรี : อินโฟ เพรส, 2555.     พิษณุ ปุระศิริ, work smart ด้วย Excel. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2555.    
เว็บไซต์ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
1. การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน
2. แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1. การสังเกตการณ์สอน
2. ผลการเรียนของนักศึกษา
3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน โดย
1. สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
2. การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และการให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำงาน
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลัมฤทธิ์ตามข้อ 4
2. เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ