การใช้โปรแกรมสำนักงานสมัยใหม่

Modern Office Software

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมประมวลผลคำร่วมกับงานทางธุรกิจได้
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมตารางคำนวณร่วมกับงานทางธุรกิจได้
1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อทำงานทางธุรกิจได้
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้โปรแกมตารางคำนวณเพื่อทำงานทางธุรกิจได้
หลักการทำงานของโปรแกรมประมวลผลคำ การจัดการเอกสาร การแทรก การจัดรูปแบบข้อความ การสร้างตาราง การสร้างเชิงอรรถ การแทรกและจัดรูปแบบกราฟฟิก การจัดการการทำงานร่วมกันของเอกสาร การจัดทำเอกสารรูปแบบต่าง ๆ หลักการทำงานของโปรแกรมตารางคำนวณ การจัดการแผนงานและสมุดงาน การจัดการเซลล์และช่วงข้อมูล การจัดการตารางข้อมูล การใช้สูตรคำนวณและฟังก์ชัน การจัดการแผนภูมิ การจัดทำตารางคำนวณรูปแบบต่าง ๆ
 
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะนักศึกษารายที่ต้องการ)
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 
1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน
2. กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
3. การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4. มอบหมายงานกลุ่มที่เสริมสร้างการวางแผนการทำงาน การทำงานเป็นทีม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 
1. การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
3. การสังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่ม และการีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน
 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
2. มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการจัดการและแสดงผลข้อมูลในมิติต่าง ๆ
3. มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
 
1. เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning
2. จัดให้มีการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติตามใบงาน
3. ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
 
1. สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
2. ประเมินจากผลงานการทำแบบฝึกหัดและฝึกปฏิบัติห้องเรียน 
3. ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้า
4. ความรับผิดชอบในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
 
1. คิดและจำอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
1. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าทำรายงานตามหัวข้อที่กำหนดให้และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบจากกรณีศึกษา
3. สาธิตตัวอย่างและกรณีศึกษา
 
1. สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
2. ประเมินจากงานที่มอบหมาย
1. พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
2. พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
3. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
 
1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. สอดแทรกความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
 
ประเมินความรรับผิดชอบตามงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและรายบุคคล
1. พัฒนาทักษะการคิดคำนวณเชิงตัวเลข
2. พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน
3. พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
4. พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
 
1. มอบหมายงานทให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ
2. นำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 
1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2. ประเมินจากรายงานและการนำเสนอรายงานด้วยสื่อเทคโนโลยี
 
1. มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
2. สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
1. แสดงและฝึกปฏิบัติตามตัวอย่าง
2. มอบหมายงานให้นักศึกษา
 
พิจารณาจากงานที่มอบหมายให้นักศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สัปดาห์ที่ 1-3, สัปดาห์ที่ 1-8, สัปดาห์ที่ 10-12, สัปดาห์ที่ 10-16 สัปดาห์ที่ 1-3 ทดสอบย่อย, สัปดาห์ที่ 1-8 สอบกลางภาค, สัปดาห์ที่ 10-12 ทดสอย่อย, สัปดาห์ที่ 10-16 สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 4, สัปดาห์ที่ 9, สัปดาห์ที่ 13, สัปดาห์ที่ 17 สัปดาห์ที่ 1-3 10%, สัปดาห์ที่ 1-8 25%, สัปดาห์ที่ 10-12 10%, สัปดาห์ที่ 10-16 25%
2 สัปดาห์ที่ 1-16 การส่งงานตามมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 15%
3 สัปดาห์ที่ 1-16 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม การถามตอบ การเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน การแต่งกายและความประพฤติ ตลอดภาคการศึกษา 15%
นันรณา จำลอง. (2561). ใช้งาน Excel 2016 ให้เร็วเวอร์. กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น.
สุธีร์ นวกุล. (2559). ครบทุกเรื่อง Windows 10 & Office 2016. กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น
เว็บไซต์ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
1. การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน
2. แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
 
1. การสังเกตการณ์สอน
2. ผลการเรียนของนักศึกษา
3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการหาสอบถามและรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงการสอน
 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และการให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำงาน
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชา หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลัมฤทธิ์ตามข้อ 4