ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

Business Information Systems

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเพิ่มคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตเพื่อสร้างคุณค่าและความได้เปรียบในการแข่งขันแก่องค์กร องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศระดับบุคคล เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มผลผลิตของบุคคล ระบบการวางแผนทรัพยากร อีอาร์พี (Enterprise Resource Planning) เพื่อการวางแผนทางธุรกิจขององค์กร
Study of information technology use to improve quality and increase productivity to create competitive advantages for the organization, component of information systems, personal-level Information System, hardware technology, software technology and tools which increase productivity, Enterprise Resource Planning Systems for organization business planning.
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิทางซอฟต์แวร์ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และชื่อสัตย์สุจริต 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม 4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆขององค์กรและสังคม 6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ที่มีต่อบุคคล องค์กร และสังคม 7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในระหว่างการสอน 2. กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 3. เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบบของมหาวิทยาลัย 4. มอบหมายงานกลุ่มที่เสริมสร้างการวางแผนการทำงาน การทำงานเป็นทีม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1. การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา และการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 2. การส่งงามตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 3. การสังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่ม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนองาน
1. มีความรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2. มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจ 3. มีทักษะการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
1. เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning 2. จัดให้มีการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ 3. ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
1. สอบกลางภาค สอบปลายภาค  2. ประเมินจากแบบฝึกหัดและแบบฝึกปฏิบัติ 3. ความรับผิดชอบในการส่งงานตามที่มอบหมาย
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 3. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
1. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อที่กำหนดให้ 2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 3. สาธิตตัวอย่างและกรณีศึกษา
1. สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 2. ประเมินจากงานที่มอบหมาย
1. พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 2. พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 3. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการทำงานตามที่มอบหมาย 2. สอดแทรกความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
1. ประเมินความรับผิดชอบตามงานที่มอบหมาย
1. พัฒนาทักษะการคิดคำนวณเชิงตัวเลข 2. พัฒนทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน 3. พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์รายการสารสนเทศทางธุรกิจ 4. พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
1. มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 2. นำเสนองานโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 2. ประเมินจากงาน และการนำเสนองานด้วยสื่อเทคโนโลยี
1. สามารถใช้งานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
1. แสดงและฝึกปฏิบัติตามตัวอย่าง
1. พิจารณาจากงานที่มอบหมายให้นักศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สัปดาห์ที่ 1-4 , สัปดาห์ที่ 10-13 ทดสอบย่อย สัปดาห์ที่ 4 , สัปดาห์ที่ 13 สัปดาห์ที่ 4 - 10% , สัปดาห์ที่ 13 - 10%
2 สัปดาห์ที่ 1 - 8 สอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 9 25%
3 สัปดาห์ที่ 1-16 สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 17 25%
4 สัปดาห์ที่ 1-16 การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 15%
5 สัปดาห์ที่ 1-16 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม การถามตอบ การเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน การแต่งกายและความประพฤติ ตลอดภาคการศึกษา 15%
อุเทน เลานำทา. (2564). การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี. 
เว็บไซต์ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
1. การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน 2. แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1. การสังเกตการณ์การสอน 2. ผลการเรียนของนักศึกษา 3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดั้งนี้  1. สัมมนาการจัดการเรียนการอสน 2. การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาได้จาก การสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และการให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำงาน
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้  1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 2. เปลี่ยนหรือสลับผู้สอน เพื่อให้นัศึกษามีมุมมองในระบบสารสนเทศทางธุรกิจ