ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ

Materials Testing Laboratory

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ เหล็ก อิฐ ไม้แปรรูป วัสดุสังเคราะห์ เพื่อหาค่าหน่วยแรงดึง แรงอัด แรงบิด แรงเฉือน และแรงดัด
มีการปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับค่ามาตรฐานของวัสดุก่อสร้าง และเทคโนโลยีทางด้านวัสดุก่อสร้าง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ เหล็ก อิฐ ไม้แปรรูป วัสดุสังเคราะห์ เพื่อหาค่าหน่วยแรงดึง แรงอัด แรงบิด แรงเฉือน และแรงดัด
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ตาม ลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สามารถวิเคราะห์และประเมิน  ผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบ ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
แนะนำในห้องเรียน อธิบายระเบียบการเข้าชั้นเรียน อธิบาย ความหมาย ข้อดี ข้อเสีย จัดกิจกรรมกลุ่ม มอบหมายความรับผิดชอบ แนะนำการให้ความเคารพแก่ผู้อาวุโส และการเคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีของมนุษย์ อธิบายจรรยาบรรณทางวิชาชีพและความรับผิดชอบ
ผลการเข้าชั้นเรียน ผลงานที่มอบหมาย การส่งงานที่มอบหมายตามเวลา และสังเกตพฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่น
มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
อธิบาย ยกตัวอย่างวัสดุก่อสร้าง และจัดทำรายงานเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง อธิบายการหาค่าหน่วยแรงดึง  แรงอัด  แรงบิด  แรงเฉือนและแรงดัด อธิบายพฤติกรรมการเสียรูปของวัสดุที่ทดสอบ เนื่องจากแรงดึง  แรงอัด  แรงบิด  แรงเฉือนและแรงดัด บรรยาย และจัดทำรายงานตามที่มอบหมาย
ผลการจัดทำรายงานเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง และการจัดกลุ่มรายงานในชั้นเรียน ประเมินจากความถูกต้องในขั้นตอนการทดสอบ และการเขียนรายงานผลการทดสอบ ตรวจสอบเอกสารอ้างอิงในรายงานผลการทดสอบ และการจัดกลุ่มรายงานในชั้นเรียน
มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ปฏิบัติการหาค่าหน่วยแรงดึง  แรงอัด  แรงบิด  แรงเฉือนและแรงดัด ปฏิบัติการตรวจสอบพฤติกรรม และหาค่าการเสียรูปของวัสดุที่ทดสอบ เนื่องจากแรงดึง  แรงอัด  แรงบิด  แรงเฉือนและแรงดัด แนะนำการสืบค้นข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงานวัสดุก่อสร้างเป็นกลุ่ม
ประเมินจากความถูกต้องในขั้นตอนการทดสอบ และการเขียนรายงานผลการทดสอบ ตรวจสอบเอกสารอ้างอิงในรายงานผลการทดสอบ และการจัดกลุ่มรายงานในชั้นเรียน
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วน รวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถวางแผนและรับผิดชอบ ในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำ และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
แนะนำในห้องเรียน มอบหมายงานรายกลุ่ม กำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนอย่างชัดเจน มอบหมายงานกลุ่มและกำหนดการดำเนินการอย่างมีขั้นตอน นักศึกษาทำงานได้กับผู้อื่น โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด แนะนำและยกตัวอย่างสถานการณ์ที่มีการใช้ความรู้ในการช่วยเหลือสังคมอย่างเหมาะสม มอบหมายงาน
สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความรับผิดชอบ ผลจากการติดตามการดำเนินการ และการประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา ให้นักศึกษายกตัวอย่าง ในเรื่องการนำความรู้ ไปช่วยผู้อื่นในสังคม คนละ หนึ่งตัวอย่าง
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
ปฏิบัติการหาค่าหน่วยแรงดึง  แรงอัด  แรงบิด  แรงเฉือนและแรงดัด แล้วนำค่าที่ได้จากการทดสอบมาหาค่าหน่วยแรงดึง  แรงอัด  แรงบิด  แรงเฉือนและแรงดัด ปฏิบัติการตรวจสอบพฤติกรรม และหาค่าการเสียรูปของวัสดุที่ทดสอบ เนื่องจากแรงดึง  แรงอัด  แรงบิด  แรงเฉือนและแรงดัด แล้วนำค่าที่ได้จากการทดสอบมาหาค่าการเสียรูป เนื่องจาก แรงดึง  แรงอัด  แรงบิด  แรงเฉือนและแรงดัด อธิบายถึงผลการทดสอบที่ได้ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
ประเมินจากความถูกต้องในการเขียนรายงานผลการทดสอบ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 2 4 5 3 4 5 2 1 5 1 2
1 ENGCV105 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-14 ตรวจสอบขั้นตอนการทดสอบ 1-14 10%
2 1-14 ตรวจสอบการเขียนรายงานผลการทดสอบ 1-14 60%
3 15 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอรายงาน เป็นกลุ่ม 15 20%
4 ตลอดภาคเรียน การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคเรียน 10%
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มาตรฐานกรมโยธาและผังเมือง
มาตรฐาน ASTM
ตัวอย่างผลการทดสอบจากการให้บริการทดสอบวัสดุ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มาตรฐานกรมโยธาและผังเมือง
มาตรฐาน ASTM
ตัวอย่างผลการทดสอบจากการให้บริการทดสอบวัสดุ
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง และมาตรฐาน
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยภาควิชา จากการสังเกตขณะสอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
ปรับแผนการเรียน สำหรับการเรียนออนไลน์ ในช่วงโควิด
ภาควิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  แล้วจัดทำรายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กำหนดทุกภาคการศึกษา
ภาควิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน/การวิจัยในชั้นเรียน  และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหา ทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
จัดให้มีการบูรณาการความรู้ร่วมกับงานการให้บริการทดสอบวัสดุ
ภาควิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทำหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าภาควิชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป