สัมมนาทางการประมง

Seminar in Fisheries

1 มีความเข้าใจวิธีค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียงและการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ 2 มีทักษะในการนำเสนอรายงานอย่างถูกต้อง 3 มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา ค้นคว้าหาความก้าวหน้าทางวิชาการ
เพื่อให้เนื้อหาสมบูรณ์และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน
การอภิปรายปัญหา การนำเสนอรายงาน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับการประมง การนำเสนอรายงานทางวิชาการหรืองานวิจัย นำเสนอในที่ประชุมอย่างเป็นระบบ
จัดให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์เพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการที่เกี่ยวข้องสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม และจริยธรรม 1.1.2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพทางประมง 1.1.3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.1.4. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1. กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติให้นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเรียนรายวิชานี้ เช่น การตรงเวลา การมีวินัยในห้องเรียน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 1.2.2. หากมีการนำข้อความจากแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อทำรายงาน ต้องมีการอ้างอิงเพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน และเสนอข้อมูลตรงตามข้อเท็จจริง 1.2.3. การอภิปรายกลุ่ม
1.3.1. นักศึกษาต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 1.3.2. ร้อยละ 90 ของนักศึกษา ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่อาจารย์กำหนด เช่น การตรงต่อเวลา การมีวินัย ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตนตามระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 1.3.3. มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 1.3.4. ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 2.1.2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.1.3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยว
 
2.2 วิธีการสอน
2.2.1. อภิปรายกลุ่มตามหัวข้อในการสัมมนาของแต่ละกลุ่มย่อย 2.2.2. ค้นคว้างานวิชาการหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้า 2.2.3. นำเสนองาน
2.3.1. รายงานผลและความก้าวหน้า 2.3.2. การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและนำเสนองาน
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
3.1.1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.1.2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
3.2.1. กระตุ้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์ ร่วมอภิปรายปัญหาต่าง ๆ กับอาจารย์ ตลอดจนให้นิสิตศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3.2.2. มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
3.3.1. ประเมินจากการร่วมอภิปรายกลุ่ม 3.3.2. ประเมินผลการปฏิบัติในสถานการณ์จริง
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1.1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.1.2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.1.4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
มอบหมายงานให้นักศึกษาทำเป็นกลุ่ม
4.3.1. ประเมินจากกระบวนการทำงาน และผลงานที่ได้รับมอบหมายของกลุ่ม 4.3.2. สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.1.1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.1.2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.1.3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1. นำเสนอผลงานด้วยภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง 5.2.2. กำหนดให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ค้นคว้า และใช้ในการนำเสนอผลงาน 5.2.3. ให้ค้นคว้าในการจัดทำรายงานผ่านฐานข้อมูลหรือวารสารที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3.1. ประเมินจากการนำเสนอผลงานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 5.3.2. ประเมินจากผลรายงานและความก้าวหน้า ว่ามีการใช้วารสาร หนังสือ หรือฐานข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษหรือไม่
มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย เป็นความรับผิดชอบหลัก
ฝึกท่าทางและการแสดงออกในการนำเสนอผลงาน
สังเกตจากการแสดงออกขณะเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 BSCAG316 สัมมนาทางการประมง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2 มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม การเข้าชั้นเรียน/ความสนใจ/ความตรงต่อเวลา ตลอดภาคการศึกษา 10
2 2.1. มีความรู้ ความเข้าใจ ในสาขาวิชาชีพที่เรียนอย่างถ่องแท้และเป็นระบบ ทั้งหลักการ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3.1. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบองค์รวม รายงานผลการสัมมนา, งานที่ได้รับมอบหมาย และการอภิปรายกลุ่มย่อย ตลอดภาคการศึกษา 60
3 5.1. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อการสื่อสารให้เหมาะกับสถานการณ์ รวมถึง การใช้ภาษาอังกฤษในการอ่าน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อที่ใช้ในการนำเสนองานและการใช้ภาษา ตลอดภาคการศึกษา 20
4 มีความกล้าแสดงออก อดทน หนักแน่น รู้จักเสียสละ ให้อภัย และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สุภาพ สามารถประสานความคิดและประโยชน์ด้วยหลักแห่งเหตุผลและความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รักองค์กร เป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมได้ทุกระดับและสถานการณ์ที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม ใช้การสังเกต ในทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน เป็นต้น ตลอดภาคการศึกษา 10
เกษกานดา สภาพจน์. ๒๕๔๙. การจัดสัมมนา. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. กรุงเทพมหานคร.
ไพพรรณ เกียรติโชติชัย. ๒๕๔๖. หลักการสัมมนา. บริษัทการศึกษา จำกัด, กรุงเทพมหานคร. __________________________. ๒๕๔๘. การจัดการสัมมนาสู่ความเป็นเลิศ. บ. การศึกษา จำกัด, กรุงเทพมหานคร. สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ. การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.
วารสารหรือเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการประมง
มีการสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และใช้แบบการประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ผลการเรียนของนักศึกษา การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
ดำเนินการปรับปรุงการสอนตามผลการประเมินผู้สอนเป็นรายวิชา 
1. การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 2. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยร่วมรับฟังการสัมมนา รายงาน และการให้คะแนนพฤติกรรม
ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4