การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

Integrated Marketing Communication

บทบาทและความสำคัญของการสื่อสารการตลาด  ส่วนประสมของการส่งเสริมการตลาด การวางแผนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ การผสมผสานสื่อระหว่างการสื่อสารตลาดแบบออฟไลน์และออนไลน์ กลยุทธ์การสื่อสารตลาดดิจิทัล การจัดการเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแผนการตลาด การสร้างเนื้อหาสำหรับการสื่อสาร และการวัดผลและประเมินผลของการสื่อสาร
หลักสูตร ปรับปรุงใหม่ 2565
บทบาทและความสำคัญของการสื่อสารการตลาด  ส่วนประสมของการส่งเสริมการตลาด การวางแผนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ การผสมผสานสื่อระหว่างการสื่อสารตลาดแบบออฟไลน์และออนไลน์ กลยุทธ์การสื่อสารตลาดดิจิทัล การจัดการเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแผนการตลาด การสร้างเนื้อหาสำหรับการสื่อสาร และการวัดผลและประเมินผลของการสื่อสาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล