ระบบฐานข้อมูล

Database System

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการทำงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และการจัดการฐานข้อมูล
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล สามารถออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลได้
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้คำสั่งเพื่อสืบค้นและปรับปรุงฐานข้อมูลได้
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในการสร้างระบบฐานข้อมูลได้
มีการปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อเน้นพัฒนาความรู้ความสามารถในการเชื่อมโยงทฤษฎีหลักการและ แนวคิดกับการนําไปใช้ในการอธิบายปัญหา การแก้ปัญหา และการวิจัยในสาขาวิชาให้มากขึ้น โดยการใช้กรณี ตัวอย่าง การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การทํากิจกรรมกลุ่ม การทําแบบฝึกหัด การทดลองปฏิบัติและการเขียนบทความวิชาการที่มีคุณภาพในหัวข้อที่ เกี่ยวข้องในรายวิชา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล การวางแผน การออกแบบและการบริหารฐานข้อมูล แบบจำลองอีอาร์ การนอร์มัลไลเซชัน การใช้คำสั่งภาษาเอสคิวแอล ระบบฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล
ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟต์แวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพโดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้ ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม ความซื่อสัตย์ การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ อภิปรายกลุ่ม กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา ประเมินผลการนำเสนองานที่มอบหมาย
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
บรรยาย อภิปราย โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการปฏิบัติจริง โดยการมอบหมายงานพร้อมทั้งอธิบายงานที่มอบหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ หรือการแก้ปัญหาโจทย์หน้าชั้นเรียน
การสอบกลางภาคเรียนปลายภาคเรียน ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี ประเมินจากการตอบคำถาม/แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในชั้นเรียน สอบภาคปฏิบัติ โดยคัดเลือกมาจากงานที่มอบหมาย
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์จากหลักทฤษฎี และสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้
การมอบงานทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับการสอนภาคทฤษฎี วิเคราะห์กรณีศึกษาโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และสรุปสาระที่ถูกต้องให้ผู้เรียนได้เข้าใจ การสะท้อนแนวคิดจากการฝึกปฏิบัติจริง
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา วัดผลจากการปฏิบัติในงานที่ได้รับมอบหมาย สังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหา
พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา มอบหมายงานและให้ส่งตามกำหนดเวลา
ประเมินจากพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม ประเมินจากงานที่มอบหมาย
ทักษะการคิดคำนวณเชิงตัวเลข พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน ระหว่างการเรียนการสอน พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมลและการสื่อสารทางสังคมออนไลน์ต่างๆ ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ สื่อการสอน การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และทำรายงาน โดยอ้างอิงจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกปฏิบัติการ
ประเมินจากผลการทำงานในภาคปฏิบัติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 BSCCT203 ระบบฐานข้อมูล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.1 – 1.1.3, 2.1.1 – 2.1.3, 3.1.1 – 3.1.2 สอบกลางภาค, สอบปลายภาค 8, 17 30%, 30%
2 1.1.1 – 1.1.3, 2.1.1 – 2.1.3, 3.1.1 – 3.1.2, 4.1.1 – 4.1.3, 5.1.1 โครงงานรายวิชา และการเสนอผลงาน การค้นคว้า เขียนรายงาน แบบฝึกหัด การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 1.1.1 – 1.1.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, and S. Siidarshan. Database Systems Concepts. McGraw-Hill Science/Engineering/Math, Sixth edition, 2011.
2. กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, จำลอง ครูอุตสาหะ. ระบบฐานข้อมูล Database Systems. บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด, พิมพ์ครั้งที่ 9. 2550
-
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน สังเกตผลการเรียนของนักศึกษา
สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ งานที่มอบหมาย วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 ประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ