การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Data Communication and Computer Network System

1. เข้าใจระบบการสื่อสารข้อมูลและการทำงานของอุปกรณ์สื่อสาร
2. พิจารณาเลือกสื่อสัญญาณที่ใช้ในเครือข่ายได้เหมาะสม
3. เข้าใจหลักการแปลงสัญญาณแบบต่างๆ
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบต่าง
5. เข้าใจระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ
6. เห็นคุณค่าของการเชื่อมต่อเครือข่าย
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ โดยเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และประยุกต์ความรู้ทางระบบสารสนเทศที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย แบบจำลองเครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย เครือข่ายแลนอีเทอร์เน็ต เครือข่ายไร้สาย โพรโตคอล เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายเลขไอพี การทำซับเน็ต การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย
อาจารย์ให้คำปรึกษาเป็นรายคนและรายกลุ่มตามต้องการหรือทาง e-mail โดยไม่จำกัดเวลา ในช่วงเวลาที่อาจารย์ไม่มีภาระการสอนอื่นหรือภาระงานอื่นๆ และสามารถนัดหมายได้ทางโทรศัพท์มือถือ หรือติดต่อทาง e-mail หรือ Facebook
- มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจมีจิตสำนึกสาธารณะ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น - มีความพอเพียงมีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบตัวเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม - มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม - มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไข ข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ - สามารถวิเคราะห์ผละกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าแห่งวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ ยกตัวอย่างหรืออภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ การแสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบโดยเน้นการเข้าเรียนตรงเวลาและการส่งงานภายในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักศึกษาแต่งกายและปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 
ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน การให้คะแนนการเข้าห้องเรียนและการส่งงานตรงเวลา การปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบและกฎเกณฑ์ ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
- มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบรูณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง - มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อ ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัณหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน - มีความรู้เเละความเข้าใจในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร การปฏิบัติการควบคุมและรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
บรรยายประกอบสื่อ ทำการทดลองปฏิบัติบนห้องปฏิบัติการ การทดลองและวิเคราะห์ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการค้นคว้าด้วยตนเองหรือรายงาน โดยนำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบในการเรียนการสอน เพื่อให้เห็นถึงการนำความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ
สอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบปฏิบัติ งานที่มอบหมาย และสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
- สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถาณการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตัวเอง - สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ จากทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ - คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สร้างสรรค์และมีเหตุผล สามารถบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา และประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาทางธูรกิจและสถานการณ์ทั่วไป
การบรรยาย การถามตอบ การทำกิจกรรมในห้องเรียน เช่น แบบฝึกหัด และการแก้ปัญหาขณะลงมือปฏิบัติในห้องเรียน
ประเมินผลจากการสอบปฏิบัติกลางภาคและปลายภาค การมีส่วนร่วมในการถามตอบ
มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
สอนโดยมอบหมายงานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นผ่านงานกลุ่ม งานเดี่ยว พร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กร และการมีมนุษยสัมพันธ์
ประเมินผลจากกระบวนการทำงาน ความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบร่วมกัน รวมทั้งการสังเกตจากบทบาทที่เข้าร่วมกิจกรรม
- สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ - มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มอบหมายงานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า หาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ สาธิตการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และการปฏิบัติตามใบฝึกปฏิบัติงาน
ประเมินจากการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งรูปแบบการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนและรายงานที่เป็นรูปเล่ม ความสามารถในการอธิบายหรือการตอบคำถาม
สามารถปฎิบัติงานโดยยึดแนวทางความคิด วิเคราะห์ บนพื้นฐานของความเป็นไทย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองหรือสถานการ์ณเสมือนจริง และนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
ผลงานและการปฎิบัติงานของนักศึกษา จากการจำลอง หรือสถานการณ์จริงและความสามารถในการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 BSCCT603 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.6, 5.2, 5.4, 6.5 เข้าร่วมปฏิบัติการและส่งใบงานตามเวลาที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 30%
2 2.1 , 2.2 , 2.3, 3.2, 3.3 สอบกลางภาค 8 30%
3 2.1 , 2.2 , 2.3, 3.2, 3.3 สอบปลายภาค 17 30%
4 1.1 , 1.2, 1.3 จิตพิสัย เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
จตุชัย แพงจันทร์,อนุโชต วุฒิพรพงษ์. เจาะระบบ Netwprk 3rd Edition. นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2555
สุรศักดิ์ สงวนพงษ์, สถาปัตยกรรมและโปรโตรคอลทีซีพี/ไอพี. มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์, 2545
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.  เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (ฉบับบปรับปรุงเพิ่มเติม). กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552
-
-
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
1.3 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.1 ผลการสอน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนบริหารการสอน
2.2 แบบประเมินผลการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4